Pentru anul universitar 2015-2016, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia are 1.790 de locuri aprobate de minister pentru studiile de licenţă şi 874 pentru master.

Înscrierile la facultăţile Universităţii din Alba Iulia încep de luni, 13 iulie.

UAB va avea din acest an cinci facultăţi în loc de patru, specializările de la „Ştiinţe” fiind reorganizate în două Facultăţi – cea de Ştiinţe Economice, respectiv Ştiinţe Exacte şi Inginereşti.

Sunt mai multe locuri faţă de anul trecut, iar taxele sunt mai scumpe pentru unele specializări, în limba engleză, ajungând până la 3.600 de lei. La acestea se adaugă taxa de înscriere de 150 de lei, prin achitarea căreia candidaţii se pot înscrie la mai multe specializări în cadrul aceleiaşi facultăţi.

Comparativ cu situaţia de anul trecut, pentru perioada 2015-2016, UAB are disponibile 650 de locuri pentru licenţă, subvenţionate de stat (600 anul trecut), 866 locuri cu taxă şi 255 pentru ID (la fel ca anul trecut), respectiv 15 locuri pentru locuri pentru candidaţi din Republica Moldova (faţă de 10, anul trecut) cu bursă şi 34 de locuri pentru candidaţi de pretutindeni (60, anul trecut).

Tot la capitolul “noutăţi” cel mai probabil pentru sesiunea din toamnă vor fi disponibile locuri la două specializări noi, pentru care Universitatea este în procedură de evaluare la minister. Este vorba despre kineto-terapie şi Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar la distanţă, ambele în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, pentru care UAB a depus dosarele pentru aprobare la comisia de la minister.

Oferta UAB a fost adaptată în funcţie de cerinţele de pe piaţa muncii, interesul tinerilor pentru specializări, astfel încât sunt oferite mai multe locuri pentru Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză (cu 47 mai multe faţă de anul trecut, subvenţionate şi cu taxă), Finanţe-bănci, Informatică, Cadastru, Drept, Administraţie publică, Teologie pastorală sau Muzică religioasă.

La categoria “taxe”, pentru locurile nesubvenţionate, cel mai mult vor avea de plătit studenţii care intră la Informatică (în limba engleză – 3.600 de lei pe an), Administrarea afacerilor (în limba engleză – 3.300 de lei pe an), Arheologie (în limba engleză – 3000 de lei pe an) şi Muzică religioasă (3000 lei pe an). În rest, taxele variază între 2000 de lei şi 2400 de lei pe an.

Programul admiterii cuprinde înscrierea candidaţilor, desfăşurarea probelor de examen (la specializările care au astfel de probe), ierarhizarea candidaţilor, comunicarea rezultatelor, rezolvarea contestaţiilor  şi înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri subvenţionate şi cu taxă.

Admiterea se organizează în perioada 13 iulie – 21 august 2015, conform următorului CALENDAR:

13 iulie – 23 iulie: înscrierea candidaţilor (cu excluderea zilei de duminică, 19 iulie);

24 iulie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (la specializările unde este cazul);

25 iulie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

27 iulie: comunicarea rezultatelor admiterii;

27 iulie – 31 iulie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă;

3 – 7 august, 10 – 14 august şi 17 – 21 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor).

În cazul în care, după prima sesiune rămân locuri neocupate, se organizează a doua sesiune a concursului de admitere, în luna septembrie 2015. Admiterea se organizează în perioada 7 septembrie – 25 septembrie 2015, conform următorului calendar:

7 septembrie – 17 septembrie: înscrierea candidaţilor (cu excluderea zilei de duminică, 13 septembrie);

18 septembrie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (la specializările unde este cazul), interviuri masterate;

19 septembrie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

21 septembrie: comunicarea rezultatelor admiterii;

21 septembrie – 25 septembrie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă;

Condiţiile şi procedura înscrierii la concursul de admitere
Un candidat dobândeşte dreptul de înscriere la concursul de admitere după achitarea, la casieria Universităţii, a taxei de înscriere la concurs (sau documentele necesare atestării condiţiilor de scutire de la taxa de înscriere). Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa o cerere de înscriere (formular tipizat) în care vor înscrie, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv pe baza actelor de studii. Orice eroare sau omisiune în completarea cererii de înscriere, intenţionată sau neintenţionată, intră în răspunderea candidatului, acesta suportând consecinţele ce rezultă din erorile sau omisiunile comise.

La cererea de înmatriculare, candidaţii vor anexa un dosar care va cuprinde următoarele documente:
– diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original;
– cartea de identitate în copie xerox;
– certificatul de naştere în copie legalizată;
– adeverinţă medicală tip, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;
– pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă este necesar ca pe adeverinţa medicală să fie menţionat dacă este apt pentru efort fizic.
– pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;
– foaia matricolă corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, pentru candidaţii studenţi ai altor instituţii de învăţământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate;
– 2 fotografii tip buletin de identitate.
– dosar tip plic.
Absolvenţii de liceu din promoţia 2014/2015 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat (dacă aceasta nu a fost eliberată), adeverinţa-tip că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat.
În cazul în care formularul tipizat al diplomei de bacalaureat sau al adeverinţei-tip menţionată mai sus nu cuprinde rubrici cu notele obţinute de candidaţi la probele examenului de bacalaureat, candidaţii vor aduce o dovadă oficială scrisă din partea instituţiei (liceului) la care au susţinut bacalaureatul, cu menţionarea notelor şi a mediei generale de bacalaureat.
Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii la olimpiade şi concursuri şcolare şi doresc să fie admişi fără concurs vor anexa la cererea de înscriere diploma de premiu, în original sau copie legalizată. Pentru înmatriculare, ei vor trebui să aducă originalul diplomelor pe baza cărora au fost admişi.

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru o facultate este de 150 RON. În cadrul acestei taxe, candidaţii au dreptul să opteze pentru oricare dintre specializările şi formele de învăţământ organizate (zi, învăţământ la distanţă) în facultatea respectivă.
Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii proveniţi de la Centrele de plasament. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare depuse de candidat în dosarul de înscriere.
Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic aflat în activitate (profesori, educatori/învăţători, maiştri instructori). Pentru aceasta, candidaţii trebuie să prezinte o adeverinţă din care să rezulte calitatea de cadru didactic a unuia dintre părinţi. Definirea calităţii de cadru didactic se face pe baza prevederilor Legii nr.1/2011 în vigoare la data desfăşurării concursului.
Sunt scutiţi de taxa de înscriere la concursul de admitere şi copiii angajaţilor Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia.
Scutirea de la plata taxelor de înscriere se face o singură dată în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Scutirea de la plata taxei de înscriere, în condiţiile alineatelor precedente, se aplică doar pentru candidaţii absolvenţi de liceu promoţia 2015.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus