Consiliul Județean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale vacante de administrator public.

Concursul pentru ocuparea funcției de administrator public al județului va avea loc pe data de 6 august (proba scrisă), respectiv 9 august (proba de interviu). Data de 27 iulie 2018, ora 13:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare dc lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţa sau echivalentă, într-unul din domeniile ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti sau ştiinţe juridice;
 • are experienţă în funcţii de conducere – minimum 3 ani;
 • abilitate de operare a unui computer personal: nivel mediu;
 • capacitate de exprimare (vorbit, scris, citit) intr-o limbă de circulaţie internaţională: nivel mediu;
 • are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare şi coordonare, de analiză şi sinteză, control şi depistare deficienţe, rezolvare operativă şi eficientă a problemelor, excelentă comunicare orală şi scrisă, capacitate de observaţie, capacitate relaţională cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul, de consiliere şi îndrumare, gândire logică şi clară, capacitate de adaptare, precum şi de gestionare eficientă a resurselor alocate, are spirit de iniţiativă şi creativitate.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Hunedoara din Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 24, Județul Hunedoara, telefon 0254/211.350, interior 201.

De la înființarea acestui post, județul Hunedoara a avut doi administratori publici: Dorin Martin și Dan Stoian.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus