Privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 24 mai 2018

I.          PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenţiei între România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la convenţie, semnate la Bucureşti, la 18 octombrie 2017

2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale

3.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice

 

  II.          PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice

III.          PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea unor acte normative privind componenţa unei comisii interdepartamentale şi modalitatea de desfăşurare a activităţii acesteia

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ”CULTURĂ”

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Cambodgiei privind cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului, semnat la Sinaia, la 9 iulie 2017

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor din domeniul transportului feroviar

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1416/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Modernizare DN 71 Bâldana-Târgovişte-Sinaia, km 0+000-44+130, km 51+041-109+905”

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.4 din Hotărârea Guvernului nr. 1213/2010 privind necesarul de efective de poliţie militară pentru paza sediilor instanţelor şi parchetelor militare, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Dolj, Prahova, Bacău, Gorj, Călăraşi, Ialomiţa, Suceava, Sibiu, Braşov, Constanţa şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11-Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge-unităţile de transfuzie-din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind preluarea podului peste râul Arieş, situat pe drumul naţional DN 1, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj, în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru S.UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Bistriţa” al Judeţului Bistriţa-Năsăud, a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea raportului negocierii documentelor aferente împrumutului pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe (CAT-DDO), în valoare de cca. 400 mil. EUR, acordat României de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; aprobarea textelor negociate ale Acordului de împrumut (inclusiv a Scrisorii suplimentare la acesta) şi Scrisorii pentru politici de dezvoltare aferentă împrumutului şi a semnării acestor documente; şi acordarea împuternicirii de semnare a Acordului de împrumut, inclusiv a Scrisorii Suplimentare, Ministerului Finanţelor Publice

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvern a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat ale căror cheltuieli, inclusiv proiectele de investiţii publice prioritare, vor fi prezentate în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021

3.    MEMORANDUM cu tema: Notă mandat privind negocierea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România-Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014-2020), în valoare de până la 450 milioane euro

4.    MEMORANDUM cu tema: Ocuparea, prin concurs, a unor posturi vacante în cadrul Institutului European din România, în conformitate cu prevederile art. 14, alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierilor Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Austria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

6.    MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Hunedoara în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Hunedoara şi administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara

   V.          PUNCTE DE VEDERE

1.    Proiecte de puncte de vedere cu privire la 15 iniţiative legislative parlamentare

Un răspuns

  1. De saracia din valea jiului de ce nu sa discutat ???

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus