În data de 4 iulie 2018, ora 11,00, la sediul Primariei municipiului Deva se va desfășura proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcţiei de conducere în regim contractual de Administrator public al municipiului Deva.

Condiţii generale de participare la concurs :

Poate candida la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la concurs :

Poate candida la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • Are studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta în studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta in unl dintre urmatoarele domenii :

–  Stiinte juridice

–  Stiinte economice

–  Stiinte ingineresti

 • Vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim 5 ani ;

Candidații pentru aceasta funcție vor elabora și depune un proiect de management privind asigurarea desfăşurării în condiţii de performanţă a activităţii curente şi de perspectivă a Primăriei municipiului Deva .

Caietul de obiective stabilit în vederea elaborării proiectului de management este anexat prezentului comunicat .

Actele necesare pentru participarea la concurs :

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente :

a)  cerere de înscriere la concurs adresată Primarului municipiului Deva ;

b)  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz ;

c)  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică ;

d)  carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie ;

e)  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează ;

f)  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate ;

g)  curriculum vitae ;

h)  proiectul de management întocmit potrivit caietului de obiective ;

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, respectiv in perioada 13 – 26 iunie 2018, la “Serviciul resurse umane” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva .

Calendarul desfăşurării concursului :

 1. Selecţia dosarelor de înscriere se va desfăşura în perioda 27 – 28 iunie 2018;

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii,  la sediul precum şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Deva, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la lit. a, respectiv în data de 29 iunie 2018  .

 2. Proba scrisă se va desfăşura în data de  4 iulie 2018,  ora 11,00 ;

  Comunicarea rezultatelor probei scrise se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Deva în termen de maximum  o zi lucrătoare de la data finalizării probei scrise, respectiv cel târziu în data de 5 iulie 2018 ;  .

 3. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi va cuprinde următoarele etape :

întrebări adresate candidatului conform planului de interviu – proba cu o pondere 50% din nota finală a interviului ;

sustinerea proiectului de management – proba cu o pondere 50% din nota finală a interviului ;

Data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odată cu rezultatele la proba scrisă

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Soluţionarea contestaţiilor se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor .

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul serviciului  precum şi pe pagina de internet, imediat după soluţionarea contestaţiilor.Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei municipiului Deva şi pe pagina de internet în termen de maximum o zi lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor depuse la proba de interviu, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Un răspuns

 1. gigolo1895@yahoo.com' Un cetatean spune:

  Adrian Nicolae David – noul adiministrator public…. ca totul este public si transparent :))) sa intelegem ca in Deva trebuie un om de la Petrosani ca saracii deveni nu au oameni competenti. La alegerile viitoare vom vota pe cineva din afara Devei. – sa vedem cat de adevarat este zvonul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus