Ce decizii vor lua astăzi

Consiliul local al municipiului Hunedoara;

Analizând Referatul de aprobare a Viceprimarului Municipiului Hunedoara nr. 50240/22.07.2019 privind rectificarea bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2019;

Având în vedere Contractul de Finanțare nr.4448/02.07.2019, având ca obiect implementarea Proiectului Cod SMIS 2014:123037, intitulat Modernizarea transportului în Municipiul Hunedoara, prin investiții în transportul public ecologic – Coridorul de Vest  finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisiuni scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

Potrivit Contractului de Finanțare nr.4477/02.07.2019, având ca obiect implementarea Proiectului Cod SMIS 2014:121443, intitulat Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale  din Municipiul Hunedoara – Grup 2, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisiuni scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale;

Având în vedere Contractul de Finanțare nr.4300/16.07.2019, având ca obiect implementarea Proiectului Cod SMIS 2014:122826, intitulat Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unităților de învățământ antepreșcolar și preșcolar (creșe, grădinițe) din Municipiul Hunedoara, Grădinița cu Program Prelungit Nr.1,  finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investiții în educație  și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor în educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar;

Luând în considerare necesitatea asigurării de fonduri pentru funcționarea compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara potrivit solicitărilor acestora respectiv adresa nr.47672/11.07.2019 a Casei de Cultură  Hunedoara, adresa nr.45459/02.07.2019 a Muzeului Castelul Corvinilor, adresele nr.67/04.07.2019, 68/04.07.2019 și 70/04.07.2019 ale Serviciului Public Administrație Cimitire, referatul de necesitate nr.48571/16.07.2019 al Direcției Tehnice precum și adresa nr.168/45136/01.07.2019 a Biroului Investiții;

Ținând cont de solicitările unor ordonatori terțiari de credite, instituții publice cu personalitate juridică aflate sub autoritatea Consiliului Local, respectiv Nota de fundamentare nr.7173/05.07.2019 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Hunedoara, adresa nr.1921/14.06.2019 a Grădiniței Dumbrava Minunată din Hunedoara;

În baza adresei nr.48961/16.07.2019 și a adresei nr.49886/17.07.2019 privind aprobarea redistribuirii fondurilor între obiectivele de investiții;

Urmare a analizei execuţiei bugetare la data de 17.07.2019 efectuată cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală;

Ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgenţă a prezentului proiect de hotarare ar avea drept consecinţe negative riscul unui impact negativ determinat de întârzierea implementării proiectelor cu finanțare europeană și totodată ar duce la imposibilitatea desfăşurării corespunzătoare a activităţii compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului cât și a ordonatorilor terțiari de credite, care nu îşi vor putea îndeplini rolul, atribuţiile şi responsabilităţile stabilite prin actele normative de organizare şi funcţionare;

În temeiul Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

În baza prevederilor art.129, alin.(2), lit.”b” alin.(4), lit.”a”, alin.(14), ale art.139 și ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 – Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2019, în trimestrul III, prin suplimentare cu suma de 61.869,30 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli precum și prin efectuarea de virări de credite bugetare, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 – În urma rectificării, Bugetul local al municipiului Hunedoara pe anul 2019 va fi în sumă de 352.833,13 mii lei la venituri din care 89.334,05 mii lei la secțiunea de funcționare și 263.499,08 mii lei la secțiunea de dezvoltare și respectiv 362.309,02 mii lei la cheltuieli din care 89.334,05 mii lei la secțiunea de funcționare și 272.974,97 mii lei la secțiunea de dezvoltare, cu nu deficit finanțat din excedentul anului 2018 în sumă de 9.475,89 mii lei.                          Art.3 – Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2019 și alte surse legal constituite, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4– Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în termenul prevăzut de lege.

            Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului, Secretarului, Administratorului Public, Direcţiei Economice, Biroului Proiecte cu Finanțare Europeană, Direcției Tehnice, Casei de Cultură Hunedoara, Muzeului Castelul Corvinilor, Serviciului Public Administrație Cimitire, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Hunedoara, Grădiniței Dumbrava Minunată din Hunedoara, Colegiului Național Iancu de Hunedoara, Liceului Teoretic Traian Lalescu din Hunedoara, Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara – Activitatea județeană de trezorerie și contabilitate publică Hunedoara și se aduce la cunoștința publică prin afișarea pe pagina de internet www.primariahunedoara.ro.

 INIȚIATOR VICEPRIMAR,

RAMONA ELENA TODOR

 

 

     AVIZAT SECRETAR,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

          MILITON DĂNUȚ LASLĂU


ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL HUNEDOARA

VICEPRIMAR

Nr. 50240/22.07.2019

 

REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului  local al  municipiului

Hunedoara, pe anul 2019

 

În baza dispoziţiilor art.19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor locale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

În temeiul art. 20 din actul normativ de mai sus, autorităţile administraţiei publice locale au competenţe şi responsabilităţi în ceea ce priveşte finanţele publice locale și anume urmărirea şi raportarea execuţiei bugetelor locale, precum şi rectificarea acestora, pe parcursul anului bugetar, în condiţii de echilibru bugetar, administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuţiei bugetare, în condiţii de eficienţă precum și stabilirea opţiunilor şi a priorităţilor în aprobarea şi în efectuarea cheltuielilor publice locale;

În conformitate cu prevederile art.41 din actul normativ menționat anterior, cheltuielile pentru investiţii publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiţii publice al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă şi în secţiunea de dezvoltare, ca anexă la bugetul iniţial şi, respectiv, rectificat, şi se aprobă de autorităţile deliberative. Conform prevederilor art.45 din același act normativ, obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale.

Potrivit art. 48, alin. (1) din același act normativ, ”În situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiţii nu se poate realiza conform proiecţiei bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune autorităţilor deliberative, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii.”

În baza dispoziţiilor art.49 alin. (4) din acelaşi act normativ, virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor. Potrivit prevederilor alin.(7) ale aceluiași articol, virările de credite bugetare în condiţiile prevederilor alin (4) se pot efectua începând cu trimestrul al III – lea al anului bugetar. Potrivit prevederilor alin.(5) și (6) ”Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv intre programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenta fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor si serviciilor publice subordonate, si se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor. (6) Propunerile de virări de credite bugetare sunt insolite de justificări, detalieri si necesitați privind execuția, pana la finele anului bugetar, a capitolului si subdiviziunii clasificației bugetare, precum si a programului de la care se disponibilizează si, respectiv, a capitolului si subdiviziunii clasificației bugetare si a programului la care se suplimentează prevederile bugetare.” Potrivit alin.(9) ”Pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate cheltuielile secțiunii de funcționare…”. De asemenea, potrivit alin (10) ”ordonatorul de credite propune autorității deliberative rectificarea bugetului local, inclusiv prin diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare, cu condiția ca sumele respective să nu facă obiectul unor angajamente legale”.

Potrivit art.16 din Legea bugetului de stat pe anul 2019 se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă, pe parcursul întregului an, în anexele la buget proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014 -2020, respectiv 2014-2021, cu respectarea prevederilor legale.

Având în vedere Contractul de Finanțare nr.4448/02.07.2019, având ca obiect implementarea Proiectului Cod SMIS 2014:123037, intitulat Modernizarea transportului în Municipiul Hunedoara, prin investiții în transportul public ecologic – Coridorul de Vest  finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisiuni scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă în valoare totală de 45.743.840,51 lei se impune suplimentarea bugetului local al municipiului Hunedoara pe anul 2019 atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli la Capitolul 84.02 ”Transporturi”, Titlul 58 ”Proiecte cu finanțare FEDR aferente cadrului financiar 2014-2020” cu suma de 36.500,64 mii lei, reprezentând valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, respectiv 85% din valoarea eligibilă a proiectului și cu suma de 5.582,46 mii lei reprezentând valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, respectiv 13% din valoarea eligibilă a proiectului. Valoarea co-finanțării eligibile este de 858,84 mii lei reprezentând 2% din valoarea proiectului, suma necesară a fi alocată pentru anul 2019 fiind de 62,01 mii lei. Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile este de 2.768,20 mii lei iar valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile este de 33,72 mii lei;

Potrivit Contractului de Finanțare nr.4477/02.07.2019, având ca obiect implementarea Proiectului Cod SMIS 2014:121443, intitulat Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale  din Municipiul Hunedoara -Grup 2, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisiuni scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale în valoare totală de 24.705.881,55 lei se impune suplimentarea bugetului local al municipiului Hunedoara pe anul 2019 atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli la Capitolul 70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, Titlul 58 ”Proiecte cu finanțare FEDR aferente cadrului financiar 2014-2020” cu suma de 12.334,26 mii lei, reprezentând valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, respectiv 51% din valoarea eligibilă a proiectului și cu suma de 2.176,64 mii lei reprezentând valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, respectiv 9 % din valoarea eligibilă a proiectului. Valoarea co-finanțării eligibile este de 9.673,93 mii lei reprezentând 40% din valoarea proiectului iar cheltuieli neeligibile sunt în valoare de 521,08 mii lei. Pentru anul 2019 cofinanțarea eligibilă asigurată din bugetul local este 20,00 mii lei, urmând a se suplimenta în funcție de necesități, cu respectarea prevederilor legale.

Având în vedere Contractul de Finanțare nr.4300/16.07.2019, având ca obiect implementarea Proiectului Cod SMIS 2014:122826, intitulat Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unităților de învățământ antepreșcolar și preșcolar (creșe, grădinițe) din Municipiul Hunedoara, Grădinița cu Program Prelungit Nr.1,  finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investiții în educație  și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor în educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar, în valoare totală de 5.382.947,46 lei se impune suplimentarea bugetului local al municipiului Hunedoara pe anul 2019 atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli la Capitolul 65.02 ”Învățământ”, Titlul 58 ”Proiecte cu finanțare FEDR aferente cadrului financiar 2014-2020” cu suma de 4.575,51 mii lei, reprezentând valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, respectiv 85% din valoarea eligibilă a proiectului și cu suma de 699,79 mii lei reprezentând valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, respectiv 13% din valoarea eligibilă a proiectului. Valoarea co-finanțării eligibile este de 107,66 mii lei reprezentând 2% din valoarea proiectului. Pentru anul 2019 cofinanțarea eligibilă asigurată din bugetul local este de 6,45 mii lei diferența urmează a se suplimenta în funcție de necesități, cu respectarea prevederilor legale. Menționăm că nu există cheltuieli neeligibile.

Ținând cont de necesitatea asigurării de fonduri pentru funcționarea compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara potrivit solicitărilor acestora respectiv adresa nr.47672/11.07.2019 a Casei de Cultură  Hunedoara, adresa nr.45459/02.07.2019 a Muzeului Castelul Corvinilor, adresele nr.67/04.07.2019, 68/04.07.2019 și 70/04.07.2019 ale Serviciului Public Administrație Cimitire, referatul de necesitate nr.48571/16.07.2019 al Direcției Tehnice precum și adresa nr.168/45136/01.07.2019 a Biroului Investiții, anexate prezentei;

Ținând cont de solicitările unor ordonatori terțiari de credite, instituții publice cu personalitate juridică aflate sub autoritatea Consiliului Local, respectiv Nota de fundamentare nr.7173/05.07.2019 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Hunedoara, adresa nr.1921/14.06.2019 a Grădiniței Dumbrava Minunată din Hunedoara, anexate prezentei;

Analizând execuţia bugetară la data de 20.06.2019 este necesară efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, cât și de la un capitol la altul al clasificației bugetare, în vederea asigurării sumelor necesare plații unor facturi de utilități precum și a salubrizării stradale, a întreținerii zonelor verzi și a căilor publice în perioada următoare, cat si a altor cheltuieli necesare desfășurării procesului de învățământ.

Virările de credite necesare a se efectua în cadrul bugetului local al municipiului Hunedoara pe anul 2019 se regăsesc în Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre și s-au făcut potrivit prevederilor legale, in cadrul aceluiași capitol bugetar cât și de la un capitol la altul al clasificației bugetare, înainte de angajarea cheltuielilor.

Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2019 se modifică prin efectuarea unor virări de credite bugetare necesare pentru asigurarea cofinanțării la proiectele cu finanțare europeană precum și prin introducerea la Capitolul 65.02 Învățământ a poziției C34 ”Reabilitarea/modernizarea/dotarea unitarilor de învatamant anteprescolar si prescolar (crese, gradinite) din municipiul Hunedoara, Gradinita cu Program Prelungit Nr.1” cu suma de + 5.281,75 mii lei, la Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie a poziției C14 ”Extindere Sistem supraveghere video cu circuit închis CCTV si monitorizare vizitatori la Castelul Corvinilor, inclusiv sistem de alarmare împotriva efracției” cu suma de 29,75 mii lei, la Capitolul 68.02 Asigurări si asistenta sociala a poziției C5 ”Rețea fibra optica+ telefonie+ alimentare energie electrica de joasa tensiune la DAS” cu suma de 75,00 mii lei, la Capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică a poziției C23 ”Eficientizarea energetica a clădirilor rezidențiale din Municipiul Hunedoara -Grup 2” cu suma de +14.530,90 mii lei, la Capitolul 84.02 ”Transporturi” a poziției C8 ” Modernizarea transportului în Municipiul Hunedoara, prin investiții în transportul public ecologic – Coridorul de Vest cu suma de +42.145,11 mii lei. Totodată se diminuează Capitolul 74.02 Mediu și ape la poziția A1 ”Platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere în Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara” cu suma de -261,00 mii lei și la Capitolul 70.02  Locuințe, servicii și dezvoltare publică,  se diminuează poziția C4 ”Reabilitarea și modernizarea sistemului rutier din municipiul Hunedoara” cu suma de -1.775,24 mii lei,  potrivit notelor justificative aprobate de ordonatorul de credite, anexate prezentei. Totodată a fost necesară introducerea la Capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică a poziției C24 ”Achiziție panou informațional zona pietonala – 3 buc” în valoare de 12,50 mii lei. Modificările Listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2019 sunt prezentate în anexa nr.2 la proiectul de hotărâre.

În urma rectificării, Bugetul local al municipiului Hunedoara pe anul 2019 va fi în sumă de 352.833,13 mii lei la venituri din care 89.334,05 mii lei la secțiunea de funcționare și 263.499,08 mii lei la secțiunea de dezvoltare și respectiv 362.309,02 mii lei la cheltuieli din care 89.334,05 mii lei la secțiunea de funcționare și 272.974,97 mii lei la secțiunea de dezvoltare, cu nu deficit finanțat din excedentul anului 2018 în sumă de 9.475,89 mii lei.

În această situație se apreciază ca necesară și oportună iniţierea procedurilor privind rectificarea bugetului local al municipiului Hunedoara pe anul 2019 conform Anexelor nr.1-2 la proiectul de hotărâre.

Temeiul legal al proiectului îl constituie prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, precum și ale art.129, alin.(2), lit.”b” alin.(4), lit.”a”, alin.(14), ale art.139 și ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Faţă de cele relatate, a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre pe care îl propunem dezbaterii şi adoptării Consiliului Local al Municipiului Hunedoara.

 

Hunedoara, la 22.07.2019

VICEPRIMAR,

RAMONA ELENA TODOR

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL HUNEDOARA

VICEPRIMAR

Direcţia Economică

Nr.50241/22.07.2019

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului  local al  municipiului

Hunedoara,  pe anul 2019

 

 

Prin Referatul de aprobare nr.50240/22.07.2019 Viceprimarul Municipiului Hunedoara, d-ra Ramona Todor  propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Hunedoara pe anul 2019;

În baza dispoziţiilor art.19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare: ”pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor… și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.”

În temeiul art. 20. din actul normativ de mai sus, autorităţile administraţiei publice locale au competenţe şi responsabilităţi în ceea ce priveşte finanţele publice locale și anume urmărirea şi raportarea execuţiei bugetelor locale, precum şi rectificarea acestora, pe parcursul anului bugetar, în condiţii de echilibru bugetar; administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuţiei bugetare, în condiţii de eficienţă precum și stabilirea opţiunilor şi a priorităţilor în aprobarea şi în efectuarea cheltuielilor publice locale;

În conformitate cu prevederile art.41 din actul normativ menționat anterior, cheltuielile pentru investiţii publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiţii publice al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă şi în secţiunea de dezvoltare, ca anexă la bugetul iniţial şi, respectiv, rectificat, şi se aprobă de autorităţile deliberative. Conform prevederilor art.45 din același act normativ, obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale.

Potrivit art. 48. –  (1) din același act normativ ” În situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiţii nu se poate realiza conform proiecţiei bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune autorităţilor deliberative, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii.”

În baza dispoziţiilor art.49 alin. (4) din acelaşi act normativ, virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor. Potrivit prevederilor alin (7) ale aceluiași articol, virările de credite bugetare în condiţiile prevederilor alin (4) se pot efectua începând cu trimestrul al III – lea al anului bugetar. Potrivit prevederilor alin (5) și (6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, (5) ”Virarile de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar, inclusiv intre programele aceluiasi capitol, care nu contravin dispozitiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt in competenta fiecarui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu si bugetele institutiilor si serviciilor publice subordonate, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor. (6) Propunerile de virari de credite bugetare sunt insotite de justificari, detalieri si necesitati privind executia, pana la finele anului bugetar, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare, precum si a programului de la care se disponibilizeaza si, respectiv, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare si a programului la care se suplimenteaza prevederile bugetare. ” Potrivit alin.(9) ”Pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate cheltuielile secțiunii de funcționare…”. De asemenea, potrivit alin (10) ”ordonatorul de credite propune autorității deliberative rectificarea bugetului local, inclusive prin diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare, cu condiția ca sumele respective să nu facă obiectul unor angajamente legale”.

Potrivit art.16 din Legea bugetului de stat pe anul 2019 se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă, pe parcursul întregului an, în anexele la buget proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014 -2020, respectiv 2014-2021, cu respectarea prevederilor legale.

Bugetul local al municipiului Hunedoara pe anul 2019 se rectifică prin suplimentare cu suma de 61.869,30 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, precum și prin efectuarea de virări de credite bugetare, conform anexei nr.1 la proiectul de hotărâre.

În urma rectificării, Bugetul local al municipiului Hunedoara pe anul 2019 va fi în sumă de 352.833,13 mii lei la venituri din care 89.334,05 mii lei la secțiunea de funcționare și 263.499,08 mii lei la secțiunea de dezvoltare și respectiv 362.309,02 mii lei la cheltuieli din care 89.334,05 mii lei la secțiunea de funcționare și 272.974,97 mii lei la secțiunea de dezvoltare, cu nu deficit finanțat din excedentul anului 2018 în sumă de 9.475,89 mii lei.                                             Veniturile se suplimentează cu suma de +61.869,30 mii lei, astfel:

Capitolul Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020 (cod indicator 42.02.69) +8.458,89 mii lei;

Capitolul Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod indicator 48.02.01) +53.410,41 mii lei.

Cheltuielile se suplimentează cu suma de +61.869,30 mii lei, astfel:

Capitolul ”Autorități publice și actiuni externe” -100,00 mii lei

din care:-cheltuieli de personal -50,00 mii lei;

-Bunuri și servicii -50,00 mii lei.

Capitolul ”Învățământ”+5.382,00 mii lei

din care:-Bunuri și servicii +79,20 mii lei;

-Proiecte cu finanțare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 +5.297,80 mii lei;

-Cheltuieli de capital +5,00 mii lei.

Capitolul ”Cultură, recreere și religie” + 790,85 mii lei;

din care:-Bunuri și servicii +759,00 mii lei;

-Proiecte cu finanțare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 +2,10 mii lei;

-Cheltuieli de capital +29,75 mii lei.

Capitolul ”Asigurări și asistență socială”+75,00 mii lei

din care:-cheltuieli de capital +75,00 mii lei.

Capitolul ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică” +14.762,58 mii lei

din care:-Bunuri și servicii +206,67 mii lei;

-Proiecte cu finanțare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 +14.543,41 mii lei;

-Cheltuieli de capital +12,50 mii lei.

Capitolul ”Protecția mediului” +139,00 mii lei

din care:-Bunuri și servicii +400,00 mii lei;

-cheltuieli de capital -261,00 mii lei.

Capitolul ”Transporturi” +40.819,87 mii lei;

din care:-Bunuri și servicii +450,00 mii lei;

-Proiecte cu finanțare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 +42.145,11 mii lei;

-cheltuieli de capital -1.775,24 mii lei.

Modificările necesare a se efectua în cadrul Listei Obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2019, anexă la bugetul propriu al municipiului Hunedoara, sunt prezentate în anexa 2.

Toate datele sunt cuprinse în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Faţă de cele prezentate mai sus, și luând în considerare că cele prezentate sunt necesare, oportune și legale iar echilibrul bugetar nu se schimbă și aceste modificări s-au făcut în conformitate cu prevederile art.19 alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre, împreună cu întreaga documentație, Consiliului Local al Municipiului Hunedoara .

  • Hunedoara, la 22.07.2019

 

 

 

Director executiv,                                                                                 Consilier juridic,

Aurelia Anișoara Popa                                                                         Adriana Ileana Toma

 

 

 

 

 

 

Șef Serviciu buget, finanțe, contabilitate,                                                                                                                                                                                                                  Adriana Carla Ița Bistrian

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus