VINERI, 29.01.2021, ORA 900

DISPOZIŢIA   NR. 58 /2021

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara,

în şedinţă ordinară pentru data de VINERI, 29.01.2021, ORA 900

 

 

Primarul municipiului Hunedoara;

Având în vedere Referatul nr. 4498 /21.01.2021 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, în şedinţă ordinară pentru data VINERI, 29.01.2021, ORA 900;

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E:

 

Art. 1. – Convoacă Consiliul local al municipiului Hunedoara în şedinţă ordinară pentru data de VINERI, 29.01.2021, ORA 900, desfășurată prin mijloace electronice, prin aplicația electronică ”Zoom”, cu participarea fizică a Președintelui de ședință, a Primarului Municipiului Hunedoara și a Secretarului General al Municipiului Hunedoara la sediul Primăriei municipiului Hunedoara, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.

 

Art. 2. – (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Hunedoara – Serviciul Administrație Publică Locală și Autoritate Tutelară, fiind transmise și pe adresele de e-mail ale consilierilor locali, potrivit opțiunii acestora.

(2) Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Hunedoara în baza competențelor acestora, conform Anexei menționate la art. 1.

(3) Membrii Consiliului Local al municipiului Hunedoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

 

Art. 3. – Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul prevăzut de lege.

 

Art. 4. – Dispoziţia se comunică Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului municipiului Hunedoara, Viceprimarului municipiului Hunedoara, Secretarului General al municipiului Hunedoara, Serviciului Administraţie Publică Locală și Autoritate Tutelară, Biroului Comunicare, Promovare Imagine, Biroului Informatică şi Tehnică de Calcul, Serviciului Informații pentru Cetățeni și Relații Publice, Monitorul Oficial Local, în vederea aducerii la cunoștință locuitorilor municipiului Hunedoara prin mass – media, prin afişarea pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.

 

Hunedoara, la 22.01.2021

 

PRIMAR,

DAN BOBOUŢANU

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                SECRETAR GENERAL,      

                                                                                                         MILITON DĂNUȚ LASLĂU

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL HUNEDOARA

PRIMAR

                                                                                          

                                                                                                               Anexă la Dispoziția nr. 58/2021

 

 

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Hunedoara

din data de VINERI, 29.01.2021, ORA 900

 

 

 

 

1.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitățile de identificare, ridicare, transport, depozitare și eliberare sau valorificare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al statului ori al Municipiului Hunedoara.

 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a Municipiului Hunedoara, pentru anul şcolar 2021-2022.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Hunedoara.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 • Proiecte de hotărâre privind însuşirea Raportului informării și consultării publicului, precum și aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru   „Pensiune cu opt camere şi refacere împrejmuire la front stradal, branșamente utilităţi” aleea Ciocârliei, nr.10, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

5.Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuţiei bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul IV 2020.

 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

6.Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuţiei bugetului împrumutului intern al municipiului Hunedoara  pentru trimestrul IV 2020.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

7.Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al bugetului local pe anul 2020.

 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Hunedoara care vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Hunedoara.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.339/2019 privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Hunedoara, cu completările ulterioare.
 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării subvenţiei de la bugetul local al municipiului Hunedoara pentru activitatea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara pentru luna decembrie 2020.

 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul cu funcții de conducere și cu funcții de execuție din cadrul Spitalului Municipal „Dr. Al. Simionescu” Hunedoara .
 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui aviz de principiu pentru achiziționarea unui teren necesar extinderii cimitirului „Valea Seacă”, precum și stabilirea componenței comisiei mixte în vederea negocierii clauzelor contractuale ale contractului de vânzare – cumpărare a terenului.

 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui aviz de principiu pentru achiziționarea mărcii „FC Corvinul 1921”, precum și stabilirea componenței comisiei mixte în vederea coordonării procedurii de achiziție a acesteia.
 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu
 1. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol al Municipiului Hunedoara, pentru trimestrul IV al anului 2020, precum și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități .

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de comodat nr. 421/106/14.02.2019, având ca obiect folosinţa gratuită a spaţiului în suprafaţă de 36 mp, situat în municipiul Hunedoara, str. Constantin Brâncuşi bl. X2, aparţinând domeniului privat al Municipiului Hunedoara.
 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu
 1. Proiect de hotărâre privind încetarea prin acordul părţilor a contractelor ce au ca obiect închirierea unor spații aflate în incinta Complexului Sportiv ”Michael Klein” Hunedoara, aparținând domeniului public al Municipiului Hunedoara.
 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu
 1. Proiect de hotărâre privind încetarea prin acordul părţilor a unor contracte, ce au ca obiect închirierea unor culoare de înot, aflate în incinta Complexului Sportiv ”Michael Klein ” Hunedoara, aparținând domeniului public al Municipiului Hunedoara.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Hunedoara și Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Hunedoara.
 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu
 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului în care a funcționat Grădiniţa PN4 din Hunedoara, din unitate de învăţământ preşcolar de stat în unitate de învăţământ preşcolar privat.
 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutiri la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru clădirea de domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social.
 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru clădirea și terenurile, aflate în proprietatea Asociaţiei ,,Speranța Vie,” din municipiul Hunedoara, str. Romanilor, nr. 53A .
 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru clădirea situată în Municipiul Hunedoara, str. Cerbului, nr. 12, bl. A1, ap. 4, proprietatea Asociaţiei Nevăzătorilor din România – Filiala Hunedoara.
 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plată impozitului pentru clădirile şi terenul aferent, situate în Municipiul Hunedoara, str. Avram Iancu, nr. 1, bl. 136, ap. 25, str. Batiz, nr. 4A, str. Trandafirilor, nr. 18 și nr. 22, proprietatea Asociației Umanitare Betel.
 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 365/2020 privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi actualizarea limitelor amenzilor stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr. 115/16.12.2020, încheiat între Municipiul Hunedoara și Ciurariu Elena.
 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu
 1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 374/2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “CNI” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Complex Sportiv Michael Klein, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara”.
 •  Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu
 • Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 2 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 368/2020 privind impozitele și taxele locale stabilite potrivit legii, a taxelor speciale și a altor taxe locale, pentru anul fiscal 2021.
 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

29.Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 410/536/09.10.2018.

 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

30 Proiect de hotărâre privind constatarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 320mp, aparținând municipiului Hunedoara, parte din terenul înscris  în CF. Hunedoara nr. 69221.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 

 1. Prezentarea Deciziei nr.45/23.12.2020, emisă de Directorul Camerei de Conturi Hunedoara, comunicată prin adresa nr.2454/28.12.2020 și înregistrată la Primăria Municipiului Hunedoara sub nr.170/04.01.2021.

 

32.Prezentarea adresei Societății Prim Transprest Hunedoara nr.221/11.01.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Hunedoara sub nr.1658/11.01.2021.

 

33.Prezentarea Raportului nr. 340/13.01.2021 privind activitatea Biroului de Evaluare Inițială/Reevaluare Persoane cu Dizabilități din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Hunedoara, serviciul cu personalitate juridică din subordinea consiliului local în semestrul  II al anului 2020.

 

 1. Diverse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spre avizare Comisiilor de specialitate:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Hunedoara : punctele 1-30;

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor: punctele 1-30;

Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură : punctele 1-17,19, 25, 27-30;

Comisia pentru servicii publice şi comerţ : punctele 1-15, 17, 19, 24, 25, 27-30;

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement : punctele 1-9, 11-15, 18-30.

 

 

 

Hunedoara, la 22.01.2021

 

REDACTAT

SECRETAR GENERAL ,

MILITON DĂNUȚ LASLĂU

 

 

 

PRIMAR,

DAN BOBOUŢANU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus