Vezi care sunt acestea!
 • Inspector de specialitate, gradul I, în cadrul Centrului cu profil ocupațional pentru persoanele cu dizabilități Simeria – 1 post:

studii universitare de licenței absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în specialitatea științe economice;

vechime în specialitatea studiilor necesarii ocupării postului: minimum 3 ani, 6 luni.

 • Referent, treapta IA, în cadrul Centrului de zi de recuperare pentru adulți Deva – 1 post:

studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

vechime la nivelul studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 ani. 6 luni.

 • Șofer, treapta I, în cadrul Casa familială pentru copii cu dizabilități Hunedoara – 1 post:

studii generale absolvite cu certificat capacitate / absolvire a învățământului de 8 clase școala profesionala / studii medii;

permis de conducere: categoria B și C;

vechime în domeniul postului: minimum 3 ani.

 • Muncitor calificat (bucătar), treapta I în cadrul Centrului de îngrijire și asistență nr. 2, Păclișa – 1 post:

studii generale absolvite cu cerii ficat capacitate / absolvire a învățământului de 8 clase / școala profesionala / studii medii;

curs de bucătar;

vechime în domeniul postului: minimum 9 ani.

 • Muncitor calificat (întreținere), treapta fi în cadrul Centrului de îngrijire și asistență Brad – 1 post:

studii generale absolvite cu certificat capacitate / absolvire a învățământului de 8 clase / școala profesionala / studii medii;

calificare mecanic/lăcătuș/ instalator/electrician/ sudor/tâmplar/zugrav/ vopsitor;

vechime în muncă: minimum 6 ani.

 • Muncitor calificați bucătar) treapta III în cadrul Centrului de plasament pentru copilul cu handicap Hunedoara – 1 post:

studii generale absolvite cu certificat capacitate / absolvire a învățământului de 8 clase / școala profesională / studii medii;

curs de bucătar;

vechime în domeniul postului: minimum 3 ani.

 • Muncitor calificat (întreținere), treapta IV, în cadrul Centrului de plasament pentru copilul cu handicap Hunedoara – 1 post:

studii generale absolvite cu certificat capacitate absolvire a învățământului de 8 clase/școala profesionala/studii medii;

calificare mecanic / lăcătuș/ instalator/ electrician/ sudori tâmplar/ zugrav/ vopsitor;

nu necesită vechime.

 • Muncitor calificat (bucătar), treapta IV în cadrul Centrului de îngrijire și Asistență Uricani – 2 posturi:

studii generale absolvite cu certificat capacitate absolvire a învățământului de 8 clase / școala profesionala/studii medii;

curs de bucătar;

nu necesită vechime.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

3 răspunsuri

 1. As dori sa știu dacă pot sa îmi depun și eu un Siviu dacă momentan sunt în concediu de indemnizația de la 6-7ani. Și vreau sa lucrez ca bucătar în centru de plasament Hunedoara pentru copii cu dizabilități. Și eu am o fetiță bolnavă.

 2. Chirila Narcisa nr. De te. 0771796474

 3. As fi interesat de postul de șofer,!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus