Bugetul municipiului Hunedoara pe anul 2020 va fi de aproximativ 352 de milioane de lei ca venituri și de circa 356 de milioane de lei la cheltuieli

Consilierii locali din Hunedoara au votat bugetul municipiului pe anul în curs.

Bugetul local al Municipiului Hunedoara pe anul 2020 este stabilit la partea de venituri în sumă de 352.126.230 de lei, la partea de cheltuieli în sumă de 355.973.620 lei cu un deficit în sumă de 3.847.390 de lei.

Bugetul are o valoare mai ridicată faţă de anii trecuţi, în principal datorită investiţiilor cu finanţare europeană derulate de municipalitate. În 2019, proiectul iniţial de buget al Hunedoarei a estimat venituri şi cheltuieli de de circa 190 de milioane de lei.

„VENITURI TOTALE: 352.126,23 mii lei

DETALIEREA VENITURILOR

Pentru anul 2020 veniturile totale prognozate în bugetul local sunt structurate după cum urmează:

– Impozite și taxe locale, alte venituri fiscale și nefiscale: 36.390,94 mii lei, estimate a fi  încasate pe anul 2020;

– Venituri repartizate prin adresa nr. HDG_STZ 806/15.01.2020 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice – Timișoara, Activitatea județeană de trezorerie și contabilitate publică Hunedoara, în baza art.5 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, astfel:

 1. a) sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor (cod indicator 11.02.02) în sumă de 16.986,50 mii lei după cum urmează:

– finanţarea de bază a unităților de învăţământ preuniversitar de stat (bunuri şi servicii) – 3.840,00 mii lei;

– drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare – 12.148,00 mii lei;

– finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbune, combustibili petrolieri  – 2,00 mii lei;

– finanțarea cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice potrivit prevederilor art.18, alin.(5), lit.c) din Legea nr.17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare – 133,00 mii lei;

– finanțarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare,  – 57,50 mii lei;

– drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, prevăzute la lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin.(10 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului – 606,00 mii lei;

– alte sume (ex:finanţarea cheltuielilor pentru funcţionarea creşelor) – 200,00 mii lei.

– Venituri repartizate prin adresa nr. HDG_STZ 692/14.01.2020 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice – Timișoara, Activitatea județeană de trezorerie și contabilitate publică Hunedoara, în baza art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, astfel:

 1. a) venituri rezultate din repartizarea cotelor din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul unității administrativ-teritoriale, în anul 2020 (63%): 815,00 mii lei;
 2. b) venituri rezultate din repartizarea cotei de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale: 795,00 mii lei;
 3. c) venituri rezultate din repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: 328,00 mii lei;

            – Venituri repartizate prin Hotărârea Consiliului Județean nr.16/2020 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumei  de 27.316 mii lei reprezentând fond la dispoziția consiliului județean pe anul 2020, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, și estimări pe anii 2021-2023 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, în baza art.6, lit.c) din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 20201.800,00 mii lei;

– Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului: 354,04 mii lei;

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală PNDL: 15.735,01mii lei;

            – Sume primite pentru proiecte cu finanțare europeană FEN: 220.190,09 mii lei;

– Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistemica în cadrul PNCPI: 581,88 mii lei;

– Subvenții de la bugetul de stat pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne: 0,33 mii lei;

– Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății: 149,44 mii lei;

Din suma totală de 352.126,23 mii lei estimată a se încasa în anul 2020 suma de 104.475,89 mii lei reprezintă veniturile secţiunii de funcţionare şi suma de 247.650,34 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare”.

CHELTUIELI TOTALE : 355.973,62 mii lei

DETALIEREA CHELTUIELILOR – clasificaţia economică:

1.Cheltuieli de personal: 45.529,14 mii lei din care suma de 25.886,15 mii lei reprezintă salarii pentru aparatul propriu precum și pentru serviciile fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local iar suma de 19.642,99 mii lei reprezintă salariile Direcției de Asistență Socială a Municipiului Hunedoara inclusiv drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat(11.425,44 mii lei);

Detalierea  cheltuielilor de personal este următoarea:

 • Aparatul propriu de lucru al primarului 14.344,72 mii lei ;
 • Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Hunedoara 802,80 mii lei;
 • Alte Servicii publice generale( Serviciul pentru Situații de Urgență, Serviciului Public Salvamont, Serviciului Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor) 1.305,79 mii lei;
 • Poliţia Locală 4.686,30 mii lei din care norma de hrană 890,00 mii lei;
 • Sănătate( Cabinete medicale școlare) 4.044,90 mii lei;
 • Biblioteca Municipală – 507,35 mii lei;
 • Muzeul Castelul Corvinilor – 1231,30 mii lei;
 • Casa de cultură și Galeriile de artă – 247,34 mii lei;
 • Complex Sportiv Michael Klein – 1.390,15 mii lei;
 • Serviciul Public Grădina Zoologică și Ecarisaj – 412,60 mii lei;
 • Serviciul Public Administrare Cimitire și Pompe Funebre – 118,35 mii lei;
 • Creşa 1.019,55 mii lei;
 • Asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat 11.425,44 mii lei;
 • Direcția de Asistență Socială și Centrele de asistență socială( ASIV, Centrul de zi Lumină și Speranță, Adăpostul de Urgență pe timp de noapte) 172,65 mii lei.

La estimarea cheltuielilor cu salariile s-a avut în vedere  acordarea, în anul 2020, de vouchere de vacanţă potrivit prevederilor OUG nr.8/2009; Totodată s-a ținut cont de obligativitatea acordării indemnizaţiei de hrană prevăzută la art.18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 33.414,69 mii lei reprezintă totalul cheltuielilor cu bunuri şi servicii estimate pentru anul 2020, pe total activităţi şi pe total capitole, care contribuie la buna desfăşurare a activităţii curente, din care pentru capitolul învățământ 4.200,92 mii lei;

Detalierea cheltuielilor cu bunuri si servicii este următoarea:

    Furnituri de birou 221,70 mii lei;

 • Materiale pentru curățenie 137,90 mii lei;
 • Încălzit, iluminat și forță motrică 5.306,11 mii lei;
 • Apă, canal, salubritate 5.250,10 mii lei;
 • Carburanți, lubrifianți 239,91 mii lei;
 • Piese de schimb 36,00 mii lei;
 • Transportul public de călători (inclusiv naveta cadrelor didactice la si de la locul de muncă) 2.665,00 mii lei;
 • Trimiteri poștale, telefon, internet 569,71 mii lei;
 • Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional 577,00 mii lei;
 • Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare:11.835,48 mii lei din care enumerăm întreținere zone verzi 4.000,00, întreținere domeniul public 1.800,00 mii lei, întreținere și plombare străzi și trotuare 1.500,00 mii lei, mentenanță iluminat public 400,00 mii lei, paza obiectivelor 2.000,00 mii lei, dezinsecția și deratizarea, alte prestări de servicii;
 • Reparații curente la imobile aflate in administrarea primăriei 738,50 mii lei;
 • Hrană pentru oameni(creșa, centre) 129,00 mii lei;
 • Hrană pentru animale(Zoo) 75,00 mii lei;
 • Medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți 241,50 mii lei;
 • Bunuri de natura obiectelor de inventar 718,80 mii lei;
 • Deplasări interne si în străinătate 111,77 mii lei;
 • Cărți, publicații 17,50 mii lei;
 • Consultanta, expertiza 1,10 mii lei;
 • Pregătire profesională 85,70 mii lei;
 • Protecția muncii 28,40 mii lei;
 • Contribuții la realizarea unor servicii de interes public(SALVITAL) 302,63 mii lei;
 • Comisioane și alte costuri bancare 40,00 mii lei;
 • Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din eventuale acțiuni în instanță 126,00 mii lei;
 • Alte cheltuieli (reclamă, publicitate, protocol și reprezentare, chirii, prime de asigurare non-viață inclusiv programul de evenimente 2019): 3.959,88 mii lei.
 1. Dobânzi pentru creditele contractate de la CEC Banc si BRD: 2.600,00 mii lei;
 2. Subvenţii pentru transportul public de călători: 500,00 mii lei;
 3. Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale: 50,00 mii lei;

6.Transferuri între unităţile cu personalitate juridică aflate sub autoritatea Consiliului Local: 4.500,00 mii lei, din care pentru Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice – 1.600,00 mii lei, pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Părintele Arsenie Boca – 1.100,00 mii lei, pentru Clubul Sportiv Hunedoara – 1.500,00 mii lei și pentru Muzeul de Istorie, Arheologie și Etnografie -300,00 mii lei;

 1. Asistenţă socială 7.333,06 mii lei reprezintă cheltuielile cu ajutoarele de încălzire a locuinţei, indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav, cantina socială. Ponderea cea mai mare la acest titlu o reprezintă indemnizațiile pentru persoanele cu handicap (6.287,56 mii lei) și drepturile copiilor cu CES (606,00 mii lei). La estimarea cheltuielilor cu asistența socială s-au avut în vedere nevoile reale ale beneficiarilor și asigurarea unor condiţii de trai decente pentru familiile în dificultate şi categoriile sociale vulnerabile.
 2. Alte cheltuieli 3.677,00 mii lei din care pentru bursele elevilor din învățământul preuniversitar de stat 2.300,00 mii lei, pentru plata cotizațiilor la asociațiile la care municipiul este membru 232,00 mii lei, pentru susținerea cultelor 500,00 mii lei și pentru contribuția datorată bugetului de stat pentru neîncadrarea persoanelor cu handicap 645,00 mii lei;
 3. Cheltuieli de capital (investiții) în sumă de 30.425,29 mii lei din care finanțate din PNDL 13.395,21 mii lei în conformitate cu Lista Obiectivelor de Investiții pentru anul 2020, anexă la bugetul local;
 4. Proiecte cu finanțare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020: 221.072,44 mii lei (programe FEDR: 218.656,95 mii lei și programe FSE: 2.415,49 mii lei) din care investiții : 219.787,10 mii lei;
 5. Rambursări de credite interne 6.872,00 mii lei din care credit BRD în sumă de 190,00 mii lei și credit CEC Banc – 6.682,00 mii lei.

Totalul cheltuielilor pe anul 2020 de 355.973,62 mii lei depăşeşte totalul veniturilor prognozate pentru anul 2020 de 352.126,23 mii lei cu suma de 3.847,39 mii lei, sumă reprezentând excedentul anului 2019 şi care se utilizează în anul curent pentru finanţarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local în conformitate cu HCL nr.10/2020.

Cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt în sumă de 104.475,89 mii lei iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de  251.497,73 mii lei.

DETALIEREA CHELTUIELILOR – clasificaţia funcţională

 1. Autorităţi publice (capitol 51.02) – 26.837,62 mii lei;
 2. Alte servicii publice generale (capitol 54.02) – 2.807,69 mii lei;
 3. Datoria publică – dobânzi (capitol 55.02) – 2.640,00 mii lei;
 4. Ordine publică şi siguranţă națională (capitol 61.02) – 5.338,42 mii lei;
 5. Învăţământ (capitol 65.02) – 43.695,16 mii lei;
 6. Sănătate (Capitol 66.02) – 35.395,09 mii lei;
 7. Cultură, religie, recreere (capitol 67.02) – 33.701,35 mii lei;
 8. Asigurări şi asistenţă socială (capitol 68.02) – 27.642,10 mii lei;
 9. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (capitol 70.02) – 41.940,19 mii lei;
 10. Protecţia mediului (capitol 74.02) – 3.733,00 mii lei;
 11. Transporturi (capitol 84.02) – 132.193,00 mii lei.

Având în vedere resursele financiare insuficiente pentru acoperirea tuturor necesităţilor Municipiului Hunedoara, prin bugetul prezentat considerăm că repartizarea sumelor s-a făcut ţinând cont de principiile eficienței, realităţii, performanței şi a evitarea risipei  banului public.

Veniturile și cheltuielile bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2020 sunt prezentate în anexa nr.1 la proiectul de hotărâre.

Programul de investiţii pe anul 2020, cu finanţare din bugetul local al Municipiului Hunedoara este prezentat în anexa nr.2 la proiectul de hotărâre.

Programul de evenimente pe anul 2020 întocmit în conformitate cu prevederile art.20, alin.1, lit.h) și lit. i) precum și Anexa nr.2, Capitolul II, pct.9. din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare este prezentat în anexa nr.3 la proiectul de hotărâre.

Bugetele unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara sunt prezentate în anexele nr. 4-12 la proiectul de hotărâre.

Bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Hunedoara, instituție cu personalitate juridică, finanțată din bugetul local este prezentat în anexa nr.13 la proiectul de hotărâre.

Programul de evenimente pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Hunedoara este prezentat în anexa nr.14 la proiectul de hotărâre.

Toate datele sunt cuprinse în anexele nr.1-14 care fac parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Temeiul juridic al proiectului îl constituie prevederile art.1 alin.(2) lit.”a”, art.19 alin.(1) lit.”a”, art.20 alin.(1) lit.”a”, art.26, art.39 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii responsabilității fiscal bugetare nr.69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, precum și ale art.87, art.88, art.129, alin.(2), lit.”b” alin.(4), lit.”a”, alin.(14), ale art.139 și ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare”, arată în hotărârea votată de către Consiliul Local Hunedoara.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus