Sinteza Raportului de evaluare a activităţii Instituţiei Prefectului - judeţul Hunedoara pentru anul 2017

Prezentul material cuprinde cele mai importante aspecte pentru activitatea Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara, din anul 2017, un an dificil, dar care a avut ca principală coordonată colaborarea cu toţi partenerii instituţionali, un an al transparenţei, al eficientizării activităţii, dar mai ales al promovării active a valorilor în administraţia publică.

Vom prezenta în cele ce urmează principalii indicatori ai activităţi instituţiei, subliniind aspectele cuantificabile şi măsurabile.

Activitatea instituţiei a fost condusă în primele trei luni ale anului 2017 de echipa formată din Valer UNGUR, în calitate de prefect, și Fabius-Tiberiu KISZELY, în calitate de subprefect. Începând cu data de 3 aprilie 2017, Fabius Tiberiu KISZELY ocupă funcția de prefect (în baza HG nr. 167/2017), iar de la data de 21 iulie, 2017, când în funcţia de subprefect a fost numit Dorel-Ovidiu BRETEAN (potrivit HG nr. 507/2017), echipa de management a fost completă pe întreg parcursul anului.

Instituţia Prefectului – judeţul Hunedoara şi-a desfăşurat activitatea în anul 2017 pe baza a nouă Obiective strategice: Asigurarea, la nivelul judeţului Hunedoara a aplicării şi respectării Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, a ordinii publice, precum şi a Programului de guvernare şi a celorlalte documente de politică publică; Armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate din judeţul Hunedoara; Menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale; Creşterea calităţii serviciilor publice în Instituţia Prefectului – judeţul Hunedoara; Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene la nivelul judeţului Hunedoara, prin proiectele depuse şi implementate de autorităţile administraţiei publice locale, de structuri subordonate acestora şi de unele servicii publice; Coordonarea acţiunilor din judeţul Hunedoara în scopul prevenirii şi soluţionării situaţiilor de criză şi de urgenţă, precum şi în vederea desfăşurării în bune condiţii a intervenţiilor şi a altor activităţi necesare restabilirii situaţiei normale; Utilizarea în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate a tuturor resurselor instituţiei; Promovarea imaginii Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara şi îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare şi de cooperare internă şi externă; Creşterea nivelului de promovare a valorilor, standardelor şi bunelor practici în administraţia publică şi de implementare a măsurilor care vizează reforma administraţiei publice centrale şi locale şi creşterea calităţii actului administrativ.

Din perspectiva Managementului resurselor instituţionale, în cursul anului 2017, activitatea de Gestionare a resurselor umane s-a concretizat în acţiuni privind salarizarea personalului conform prevederilor legale în vigoare precum şi alte atribuţii specifice acestei activităţi (eliberare de adeverinţe, planificarea concediilor, întocmirea şi urmărirea serviciului de permanenţă, transmiterea situaţiilor, etc).

Pentru realizarea acestor atribuţii, CRUAAP a întocmit în anul 2017 în număr de 190 de Ordine ale Prefectului.

Au fost eliberate 297 de adeverințe referitoare la drepturi salariale pentru funcționarii publici şi personalul contractual din Instituția Prefectului, în vederea obținerii unor credite bancare, participării la concursuri pentru ocuparea unor funcții publice, deduceri personale, spitalizare, pentru șomaj pentru recenzori, etc. Au fost actualizate dosarele profesionale pentru funcționarii publici din Instituția Prefectului – județul Hunedoara.

Au fost organizate două concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante: unul pentru ocuparea unui post de natură contractuală (referent IA) și unul pentru ocuparea a două funcții publice (consilier superior în Compartimentul RUAAP, respectiv consilier superior în Compartimentul F-C.) A fost întocmit și comunicat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și Ministerului Afacerilor Interne planul de ocupare a funcțiilor publice din instituție pentru anul 2018.

În primul semestru al anului 2017, Instituției Prefectului – județul Hunedoara, i-a revenit obligația stabilirii numărului maxim de posturi pentru anul 2017 în unitățile administrativ-teritoriale. În cursul anului 2017 au avut loc alegeri locale parțiale în municipiile Deva și Lupeni și în comuna Sălașu de Sus, pentru care s-a primit un buget de 526,00 mii lei.  Au fost întocmite state de plată pentru birourile electorale de circumscripții, pentru secțiile de votare, operatori, statisticieni, personal tehnic auxiliar.

Cu privire la utilizarea resurselor financiare, Instituția Prefectului – județul Hunedoara şi-a organizat activitatea financiar-contabilă aferentă anului 2017, în conformitate cu prevederile legale în materie, iar înregistrările în contabilitate s-au efectuat, cu respectarea principiilor contabile legale, exclusiv pe baza documentelor primare, legal și complet întocmite. Bugetul Instituției Prefectului – județul Hunedoara a fost semnificativ mai mic în 2017 decât în 2016, an electoral.

Pentru efectuarea cheltuielilor stabilite în buget, în cursul anului au fost întocmite 3.027 de ordine de plată, 723 de propuneri de angajare de cheltuieli, 723 de angajamente bugetare și 723 de ordonanțări de plată, conform prevederilor Ordinului ministrului Finanțelor Publice, nr. 1792/2002. Au fost asigurate stocurile de materiale necesare activității atât pentru aparatul de specialitate al prefectului cât și pentru serviciile publice comunitare.

Achizițiile s-au efectuat prin metoda achiziției directe bazată pe referatul de necesitate, referatul privind studiul pieței, eliberarea de comandă realizându-se prin intermediul SEAP. Toate achizițiile realizate s-au efectuat cu respectarea prevederilor legale în materie de achiziții publice.

În cursul anului de raportare, au fost organizate, împreună cu Cancelaria Prefectului, toate activitățile de protocol și de reprezentare a instituției.

Tot în cursul anului 2017 a fost întocmit proiectul de buget pe 2018 precum și estimările pe 2019-2021. Au fost întocmite răspunsuri la 98 radiograme adresate acestui compartiment din partea unor direcții de specialitate din Ministerul Afacerilor Interne. Pentru desfășurarea activității financiar-contabile conform legislației în vigoare, în anul 2017 au fost emise ordine ale prefectului, au fost întocmite proceduri operaționale, pentru aplicarea sistemului FOREXEBUG, privind efectuarea plăților prin trezorerie, au fost întocmite lunar operațiuni privind control angajamente bugetare (CAB), s-au efectuat raportări lunare, trimestriale și anuale direct către Ministerul Finanțelor Publice prin intermediul FOREXEBUG. S-a elaborat, împreună cu celelalte servicii și compartimente ale aparatului de specialitate, proiectul programului de achiziţii pentru anul 2018, precum și programul anual de achiziții pentru anul 2017. De asemenea, au fost asigurate materiale consumabile, de întreținere și curățenie, piese de schimb, combustibili și imprimate necesare, toate acestea fiind achiziționate prin procedura achiziției directe pe baza testării prețurilor pieței locale în număr de 245.

Asigurarea resurselor logistice s-a realizat prin încheierea a 24 de contracte cu diverși parteneri în vederea bunei desfăşurări a activității instituției și a 5 acte adiționale cu partenerii. În cursul anului 2017, au fost încheiate 4 contracte subsecvente cu operatorii de telefonie fixă și mobilă și 2 contracte pentru servicii de semnătură digitală în urma acordurilor-cadru încheiate de Ministerul Afacerilor Interne. Zilnic a fost consultată platforma SEAP și s-au arhivat documentele aferente achizițiilor, au fost actualizate dosarele tehnice ale autovehiculelor.

În cursul anului 2017, s-a răspuns la un număr de 132  radiograme și la 100 de adrese pe activități de logistică. Pentru funcționarea optimă a activității de logistică și a activității de achiziții publice, în anul 2017 au fost întocmite 7 ordine ale prefectului pentru activitatea de logistică și 1 ordin al perfectului pentru activitatea de achiziții publice.

S-au întocmit documentele primare de intrare, mișcare și scoatere din evidențe a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar. S-a încheiat act adițional la contractul de închiriere a spațiilor excedentare aflate în administrarea Instituției Prefectului, recuperându-se integral costurile din refacturarea cheltuielilor cu utilitățile și veniturile din chiriile negociate pe criteriul cererii și al ofertei libere de pe piața locală și care s-au constituit venit la bugetul de stat.

*

Prezentăm în continuare câteva realizări în domeniul propriu de competenţă

Cancelaria prefectului a acordat prefectului și subprefectului sprijin şi consiliere în domeniul relațiilor publice, în relaţia cu mass media, promovând reflectarea corectă și obiectivă a activității acestora și a Instituției Prefectului, aplicând consecvent principiile transparenței, al obiectivității și al corectei informări publice.

S-a asigurat culegerea datelor, redactarea comunicatelor, a notelor și discursurilor oficiale ale prefectului și subprefectului, inclusiv transmiterea de informări, comunicate și note referitoare la reflectarea în mass media a activităților specifice instituției, coordonarea actualizării paginii de internet a instituției, realizarea paginii de Facebook a instituției, analiza informațiilor publicate, formularea de propuneri pentru îmbunătățirea conținutului și a interfeței acesteia. Au fost transmise 27 de comunicate de presă, informări, luări de poziție față de situații. Echipa de conducere a instituției a participat la 10 emisiuni TV și Radio.

În cursul anului 2017 conducerea instituției a participat, s-a implicat sau a organizat 732 de evenimente.

*

În domeniul Afacerilor europene, al relaţiilor internaţionale, al dezvoltării economice, al programelor şi al aplicării strategiilor guvernamentale, al accesării fondurilor europene, sunt câteva rezultate notabile:

 • Cu privire la organizarea de acțiuni menite să crească gradul de cunoaștere a documentelor privind integrarea europeană adoptate la nivel central, a mecanismelor instituționale, legislative și financiare, ale Uniunii Europene, a politicilor comunitare a programelor de finanțare externă (europeană și internațională) au fost desfășurate în cursul anului 2017 mai mult de 25 de acțiuni (monitorizări stadii implementare proiecte, organizare evenimente de informare).
 • Au fost pregătite 5 fişe de idei de proiect ale instituției prefectului comunicate Ministerului Afacerilor Interne pentru a fi promovate în mod unitar la nivel național.
 • Au fost redactate articolele din Secțiunea „Informație europeană” a Buletinului informativ săptămânal, (50 numere în perioada ianuarie – decembrie 2017 – un total de 916 de pagini din care 520 de pagini cu informație europeană; 920 de articole reprezentând 63% din conținutul buletinelor informative săptămânale).
 • Au fost transmise peste 30 de informări și știri urgente privind finanțări, ghiduri PO, PNDR aflate în consultare publică/aprobate, propuneri de parteneriate („Europa pentru cetățeni”).
 • Organizare/ participare întâlnire de bilanţ a Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane (ANITP) – Centrul Regional Alba Iulia; organizare reuniune de actualizare a PA pe 2017 aferent Strategiei naţionale antidrog, colaborare cu CPECA, întocmire rapoarte semestriale pentru acţiunile de control privind SNPP (substanţe şi/ sau produse noi cu proprietăţi psihoactive), desfăşurate la nivel judeţean şi transmiterea lor Serviciului Observatorul Român de Droguri şi Toxicomanii al A.N.A.
 • S-au întocmit şi a transmis la MAI–DGRIP planuri de acţiuni anuale şi rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale pentru mai multe programe şi strategii: Raport privind starea economico-socială a județului Hunedoara în anul 2016; Planul de acţiuni pe anul 2017 pentru realizarea în judeţul Hunedoara a obiectivelor din Programul de Guvernare 2017-2020; monitorizarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, conform OUG nr. 28/2013, la solicitarea MDRAPFE; monitorizarea Programului de construcţii de locuinţe sociale pentru anul 2018, conform prevederilor Legii nr. 144/1996, la solicitarea MDRAPFE; monitorizarea Programului de construcţii locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari pentru anul 2018, conform prevederilor OUG nr. 74/2007, la solicitarea MDRAPFE; monitorizarea Programului pentru şcoli al României 2017-2023, conform prevederilor HG nr. 640/2017.

*

În activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative şi a modului de aplicare a actelor normative  consilierii juridici din Compartimentul Verificarea Legalităţii, a Aplicării Actelor Normative şi Contencios Administrativ şi-au exercitat dreptul de control cu privire la legalitatea a 38.676 de acte administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene (311 hotărâri adoptate de  Consiliul Judeţean; 843 de dispoziţii emise de Preşedintele  Consiliului  Judeţean; 6.599 de hotărâri adoptate de  Consiliile locale; 30.923 de dispoziţii emise de primarii unităţilor administrativ-teritoriale).

Principalele deficienţe constatate: au fost adoptate hotărâri cu privire la concesionarea unor imobile terenuri proprietate privată fără a se preciza care este modalitatea de concesionare (licitaţie publică sau concesionare directă); au fost adoptate hotărâri cu încălcarea prevederilor Art. 9, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; au fost încălcate prevederile Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în cazul polițiștilor locali, ținând cont  de prevederile Art. 7, alin. 4 din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; au fost aprobate facilităţi fiscale unor categorii de contribuabili care nu au fost prevăzuţi în Codul Fiscal, încălcându-se astfel prevederi din acest act normativ; nu se respectă datele necesare privind transparența decizională; nu se respectă formatul aprobat prin Ordinul nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor-standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi ale Programului anual al achiziţiilor sectoriale, care duce la concluzia că achizițiile directe trebuie cuprinse separat, nu în programul anual al achizițiilor publice.

Pentru remedierea deficienţelor constatate s-a solicitat secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale să acorde o atenție mai mare modului de redactare a actelor administrative adoptate sau emise, încadrării în fapt și în drept a acestora, inclusiv a referatelor de specialitate. De asemenea se vor comunica obligatoriu toate actele preparatorii care au stat la baza adoptării /emiterii actelor administrative.

Raportat la prevederile legale în materie şi la deficienţele constatate, pentru actele considerate  nelegale sau necorespunzătoare  din punct de vedere  al tehnicii legislative, s-a procedat după caz, la discutarea cu secretarul şi primarul UA-T a situaţiilor apreciate ca nelegale, iar dacă nu s-au remediat deficienţele constatate, a fost întocmită şi transmisă procedură prealabilă scrisă solicitându-se reanalizarea actelor administrative în scopul  completării, modificării  sau revocării, după cum urmează:

 • un număr total de 510 proceduri prealabile sau atenționări privind neconformitatea actelor administrative cu normele legale, din care s-au efectuat 393 de proceduri/ atenționări pentru dispoziţii emise de primari şi 117 proceduri/atenționări pentru hotărâri adoptate de consiliile locale;
 • un număr de 459 de acte  au fost revocate, completate,  modificate iar pentru 49 de acte au fost comunicate precizări din care a rezultat legalitatea actelor criticate.

            Nu au fost revocate, ca urmare a procedurii prealabile transmise, 2 (două) dispoziţii, una emisă de primarul oraşului Călan şi una emisă de primarul comunei Ilia deci, în consecinţă s-a înaintat acţiunea în contencios administrativ, care formează obiectul unor dosare aflate pe rolul Tribunalului Hunedoara.

Au fost înaintate atenţionări cu privire la comunicarea cu întârziere a actelor administrative pentru 14 unităţi administrativ-teritoriale (comune).

*

În cursul anului 2017 consilierii juridici din Compartimentul Verificarea Legalităţii, a Aplicării Actelor Normative şi Contencios Administrativ au efectuat 7 controale de fond la Haţeg, Uricani, Buceş, Cerbăl, Băcia, Bătrîna şi Vorţa şi 3 controale tematice la Vorţa, Bulzeştii de Sus şi Bătrîna.

*

Au fost convocate 4 şedinţe trimestriale de instruire cu primarii și cu secretarii unităților administrativ-teritoriale, fiind prezentate şi prelucrate 8 teme.

*

Instituţia Prefectului este reprezentată în 326 de cauze aflate pe rolul unor instanţe judecătoreşti.

*

În anul 2017 prefectul judeţului Hunedoara a emis 409 ordine.

*

Instituţia noastră a elaborat în anul 2017 13 proiecte de Hotărâre de Guvern  menite să vină în sprijinul unor comunităţi locale pe care le-a înaintat M.A.I..

*

Comisia judeţeană de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, a fost sesizată cu privire la modul defectuos de îndeplinire a sarcinilor de serviciu ce îi revin secretarului comunei Certeju de Sus, sesizare care s-a dovedit neîntemeiată.

Comisia judeţeană de atribuire de denumiri a primit în cursul anului trecut 4 solicitări, toate în cel de-al doilea semestru, 2 din partea municipiului Deva şi 2 din partea municipiului Petroşani, pentru  atribuirea şi schimbarea denumirii unor străzi și pentru schimbarea unor denumiri de instituţii de pe raza acestor unităţi administrativ-teritoriale.

*

Întrucât au fost apreciate ca nelegale şi nu au fost revocate ca urmare a procedurii înaintate, au fost atacate la instanţa de contencios administrativ două dispoziții ale primarilor din localitățile Călan şi Ilia.

Pe rolul Tribunalul Hunedoara se mai află în curs de soluţionare 5 dosare.

*

Până pe data de 31.12.2017 s-au emis un număr total de 86.324 de titluri de proprietate pentru suprafața de 287.819 ha, au avut loc 8 ședințe ale Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, fiind emise 72 de hotărâri. Au fost formulate 119 răspunsuri la petițiile care au vizat domeniul fondului funciar, s-au efectuat un număr de 51 de deplasări în localitățile județului.

*

Cu privire la aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, de la apariţia OUG nr. 81/2007 şi până la sfârşitul anului 2017 au fost transmise spre verificare de către autorităţile locale 351 de dosare cu notificări, pentru toate fiind efectuată verificarea legalităţii, din care un număr 76 de dosare au fost restituite autorităţilor emitente, 274 de dosare au fost transmise către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor fiind predate pe bază de proces-verbal, de asemenea mai este în lucru un dosar fiind recent comunicat.

*

Aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

La nivelul Comisiei judeţene pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 290/2003 Hunedoara, în temeiul prevederilor Legii nr. 9/1998, în anul 2017 a fost finalizată soluționarea dosarelor, fiind adoptată o hotărâre de admitere a ultimului dosar rămas în lucru dintre cele 13 depuse până în anul 2008.

*

Aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

În baza prevederilor acestei legi, au fost înregistrate la Instituţia Prefectului – judeţul Hunedoara un număr total de 299 de dosare.

În anul 2017 au avut loc 3 ședințe ale Comisiei judeţene pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 290/2003 Hunedoara, astfel că mai sunt în curs de soluţionare un număr de 2 cereri, dintre care una se află în faza de reanalizare, ca urmare a admiterii cererii de chemare în judecată şi a restituirii dosarului original de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.

Pe parcursul anului 2017, au fost înregistrate prin Registratura generală a instituţiei 12.861 de adrese. Au fost înregistrate şi soluţionate 505 petiţii dintre care 381 primite de la persoane fizice (cetăţeni români), iar 124 de la autorităţi ale administraţiei publice centrale; 62 de petiţii au fost clasate direct (12,2%); 339 de petiţii au fost redirecţionate altor instituţii pentru competentă soluţionare.

Au fost primite în audienţă 176 de persoane.

*

Referitor la activitatea specifică de gestionare a Arhivei Instituţiei Prefectului în anul 2017 s-a efectuat o lucrare de selecţie pentru documentele aferente anilor 2005-2013 aflate în arhivă și care au fost înlăturate ca nefolositoare (619 volume), expirându-le termenele de păstrare prevăzute în Nomenclatorul arhivistic al instituţiei, avizat de Serviciul Judeţean Hunedoara al Arhivelor Naţionale.

Au fost preluate în anul 2017 spre păstrare în arhiva instituţiei 2.335 de volume cu documente create de serviciile şi compartimentele Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara, precum şi documente primite de la unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, instituţii centrale sau locale.

Au fost puse la dispoziţia funcţionarilor din instituţie 88 de volume de documente pentru studiu şi efectuarea de copii şi adeverinţe.

În ceea ce priveşte Apostilarea documentelor, au fost primite 1.629 de cereri de apostilare, 1.314 de la persoane fizice şi 315 de la persoane juridice, iar ca număr de acte, au fost apostilate 2.184 de acte, 1.746 de la persoane fizice şi 428 de la persoane juridice, observându-se o creștere a numărului de cereri depuse în luna august.

*

Pentru monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate, consilierii Serviciului Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate au întocmit în 2017 un număr de 204 (17 x 12 luni) rapoarte lunare de monitorizare a activității desfășurate de serviciile publice deconcentrate/instituții publice din județ.

Membrii Colegiului Prefectural al judeţului Hunedoara au fost convocaţi şi s-au întrunit în anul 2017 în 12 şedinţe de lucru lunare, în care au analizat 33 de tematici şi au adoptat 15 hotărâri.

Colegiul Prefectural al județului Hunedoara, are în componenţa sa aprobată prin Ordinul Prefectului nr. 202/27.07.2017, 28 de membri, (9 servicii publice deconcentrate, 1 serviciu public descentralizat, 1 serviciu public şi 17 instituții publice).

În ședințele de lucru ale Colegiului Prefectural desfășurate în 2017 au prezentat rapoarte de activitate 25 de servicii publice deconcentrate/instituții publice.

*

Comisia judeţeană pentru verificarea situaţiilor financiare ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea guvernului a primit în 2017 spre avizare 8 proiecte de buget, iar prefectul a emis 8 avize anuale pentru acestea.

În urma verificării situaţiilor financiare primite spre avizare, au fost emise 48 de avize consultative pentru situațiile financiare privind execuția bugetară, câte 12 pentru fiecare dintre perioadele de raportare (31.12.2016, 31.03.2017, 30.06.2017 şi 30.09.2017).

*

Comisia de Dialog Social a judeţului Hunedoara s-a întrunit în decursul anului 2017 în 6 şedinţe şi 1 întâlnire de lucru, conform prevederilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social.

Comisia de Dialog Social a județului Hunedoara a cărei componenţă a fost aprobată prin Ordinul Prefectului nr. 199/26.07.2017 este formată din 21 de membri: 12 reprezentanţi ai administraţiei publice; 5 reprezentanţi ai sindicatelor numiţi de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional şi 4 reprezentanţi ai patronatelor numiţi de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional.

*

În anul 2017 au avut loc 14 acțiuni de protest monitorizate cu sprijinul Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara „Decebal”.

*

Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice (CCDCPPV) Hunedoara s-a întrunit anul trecut în 11 şedinţe lunare.

*

Activitatea de monitorizare a Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice constă în 5 acţiuni desfăşurate în perioada evaluată: monitorizarea furnizării în judeţ a apei potabile de SC APAPROD SA Deva; monitorizarea activităţii Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Bârcea Mare; monitorizarea depozitelor neconforme Uricani, Călan şi Vulcan; monitorizarea activităţii Fabricii de făină proteică SC Jav Zegrean SRL din Băcia; monitorizarea rapoartelor APM Hunedoara, DSP Hunedoara, Goscom SA, SGA Hunedoara cu privire la efectele asupra mediului produse de accidentul de la SC Terpena SRL Orăştie, în perioada septembrie – octombrie 2017.

*

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara s-a reunit în anul 2017 în 9 ședințe și au fost adoptate 7 hotărâri. Pe linia prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, Prefectul județului Hunedoara,  în calitatea sa de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara, a emis 8 ordine şi a aprobat 31 de planuri.

*

Activitatea pentru asigurarea ordinii publice în județ s-a realizat prin conlucrarea cu unitățile teritoriale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Monitorizarea acestei activități s-a realizat prin aprobarea a 4 documente de planificare, prin 4 analize trimestriale, prin informări lunare şi săptămânale.

Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările ulterioare s-a concretizat în urmărirea aplicării prevederilor Planului Teritorial Comun de Acțiune al Județului Hunedoara pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar (PTCA), prin elaborarea Sistemului-cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic din unitățile de învățământ preuniversitar în anul școlar 2017-2018 şi prin şedinţe lunare ale Grupului de lucru care implementează PNCA.

*

Comisia de monitorizare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 96/2002 cu modificările şi completările ulterioare, a fost înlocuită în 2017 de Comisia pentru aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, constituită prin Ordinul Prefectului nr. 303/29.09.2017. A.J.F.P. Hunedoara a comunicat Consiliului Judeţean Hunedoara sumele alocate pentru lunile octombrie-decembrie 2017. A fost înaintată o informare Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind stadiul implementării Programului pentru şcoli al României 2017-2023. Informaţii relevante despre Program au fost publicate pe pagina de internet a Instituţiei Prefectului – Județul Hunedoara.

*

Aplicarea dispoziţiilor HG nr. 799/2014 privind implementatrea Programului Operaţional Ajutorarea persoanelor Defavorizate (POAD), cu modificările şi completările ulterioare, s-a concretizat pe întreg parcursul lui 2017 în comunicarea cu Grupurile locale de lucru POAD şi cu Serviciul de Implementare POAD al Autorităţii de Management al programului, în vederea finalizării POAD 2015/2016; au fost colectate, scanate, inscripţionate pe CD şi transmise spre verificare la AM POAD toate actele şi documentele aferente POAD 2014, în vederea descărcării de gestiune cu Comisia Europeană şi închiderea programului pe anul 2014. A fost organizată de Grupul judeţean de lucru POAD o Misiune de verificare la faţa locului efectuată de MDRAPFE în noiembrie 2017, pentru a verifica actele aferente POAD 2015/2016 pe un eşantion de 7 comune.

 • POAD 2014 – în urma verificării tuturor documentelor aferente acestui program de către reprezentanţii AM POAD, nu a existat nicio corecţie financiară pentru cele 69 de UA-T din judeţ;
 • POAD 2015/2016 – cele 126.940 de pachete primite în judeţ de APL au fost distribuite (90.302 pe liste iniţiale şi 36.638 pe liste de suplimentare) tuturor celor 151 de beneficiari reali, graţie corectitudinii tuturor celor implicaţi, iar misiunea de verificare de la MDRAPFE prezentă în judeţ în noiembrie trecut, a felicitat judeţul Hunedoara pentru acurateţea cu care au fost întocmite actele şi documentele.

*

În anul 2017 s-au desfășurat 2 acțiuni de control în domeniul situațiilor de urgență, privind modul în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari pe teritoriul județului Hunedoara, o acțiune de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile interioare, din județul Hunedoara.

S-au desfăşurat şi activităţi pentru buna organizare a alegerilor parţiale pentru alegerea primarului municipiului Lupeni şi a primarului comunei Sălașu de Sus la data de 11 iunie 2017 şi pentru alegerea primarului municipiului Deva la data de 5 noiembrie 2017.

*

Activitatea Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple

 • Au fost înregistrate 101 de cereri pentru paşapoarte cu 4.050 mai multe cereri decât în anul 2016, paşaportul electronic păstrând tendinţa ascendentă în preferinţele solicitanţilor, cu un procent de 71,27%.
 • Prin Punctul de lucru Petroşani, lucrătorii serviciului au preluat 743 de cereri şi au livrat cetăţenilor din Valea Jiului 1.861 de paşapoarte electronice.
 • S-a asigurat personalizarea unui număr de 185 paşapoarte temporare, înregistrându-se o creştere cu 45,85% faţă de anul anterior, când au fost personalizate 4.926 de paşapoarte temporare.
 • Au fost rebutate tehnologic un număr de 15 paşapoarte temporare, reprezentând un procent de 0,21% din numărul total personalizat (13 din cauza imprimantei şi 2 din cauza laminatorului).
 • Au fost sancţionate contravenţional 252 de persoane, ca urmare a încălcării regimului paşapoartelor, aplicându-se 242 de amenzi în valoare de 475 de lei, gradul de încasare a amenzilor aplicate fiind de 65,57% (7.525 de lei).
 • Au fost luate în evidenţă 864 de persoane – suspendări ale dreptului la liberă circulaţie.
 • Au fost efectuate 35 de acţiuni în teren, fiind retrase 22 de paşapoarte de la persoanele împotriva cărora a fost dispusă măsura suspendării dreptului la libera circulaţie.
 • În baza sentinţelor judecătoreşti, au fost operate menţiuni în bazele de date cu privire la 232 de persoane cercetate penal.
 • Au fost efectuate menţiuni în bazele de date cu privire la 114 persoane dispărute de la domiciliu (ug), 65 de persoane ale căror paşapoarte au fost găsite pe teritoriul altor state, 47 de adopţii, precum şi 257 de persoane, cetăţeni români aflaţi în dificultate în străinătate (arestate, accidentate, internate în spital ori decedate).
 • Au fost operate menţiuni cu privire la 223 de persoane faţă de care s-a dispus revocarea urmăririi generale.
 • Au fost arhivate electronic, prin scanare, 762 de mape personale din arhiva operativă.
 • Din luna noiembrie, 2017, a fost introdus sistemul de programare online pe platforma gestionată de direcţia generală de paşapoarte epasapoarte.ro.
 • Programările făcute în cele două luni de funcţionare au fost de 12,25% şi 19,82% din totalul cererilor primite la ghişeele serviciului, se constată că sistemul de programare online este eficient şi duce la creşterea calităţii serviciului oferit cetăţeanului.
 • Din anul 2010, cetăţenii români care se găsesc în străinătate pot depune actele pentru eliberarea de paşapoarte şi la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale româniei, astfel încât prin această modalitate s-au depus 5.050 de cereri, doar 1.154 dintre ele fiind pentru cetăţeni români care domiciliază în străinătate.
 • Sistemul de transmitere a paşaportului electronic prin curier a fost solicitat în această perioadă de 2.820 de cetăţeni, faţă de 2.556 în 2016.

*

Activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor

 • Au fost: înmatriculate 772 de vehicule (faţă de 17.337 în 2016); eliberate 21.469 de autorizaţii provizorii (faţă de 16.340 în anul 2016). Au fost eliberate 24.312 de permise de conducere faţă de 18.141 în anul 2016. Au fost preschimbate 421 de permise de conducere eliberate de autorităţile străine cu documente similare româneşti.
 • Au fost radiate 119 de vehicule, 1.850 de vehicule au fost radiate prin casare.
 • Au fost atribuite 469 de autorizaţii provizorii de circulaţie, faţă de 16.340 în 2016.
 • Parcul auto la data de 31.12.2017 este de 895 de vehicule, dintre care 126.201 autoturisme.
 • După intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 41/2016, taxele aferente eliberării permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare şi autorizaţiilor de circulaţie provizorie, s-au încasat la ghişeele serviciului, valoarea totală fiind de 866.095 de lei.
 • La proba teoretică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere au fost examinaţi 208 candidaţi, fiind declaraţi admişi 8.290 şi respinşi 7.918 procentul de promovabilitate fiind de 51,15%.
 • Pentru proba de traseu au fost examinaţi 725 de candidaţi, fiind admişi 7.629, procentul de promovabilitate fiind de 78,45 %.
 • În anul 2017 au fost efectuate 14 controale ale comisiei de examinare, urmându-se respectarea timpilor de examinare şi efectuarea manevrelor obligatorii.
 • Cu ocazia verificării autenticităţii şi valabilităţii permiselor de conducere preschimbate la autorităţile străine au fost depistate în 7 cazuri eliberarea unor duplicate ca urmare a declarării permiselor de conducere pierdute deşi acestea erau predate altor state pentru preschimbare.
 • Au fost verificate 647 de certificate medicale depuse la eliberarea permiselor de conducere şi 913 persoane cu handicap la solicitarea direcţiei judeţene de asistenţă socială.

*

În ceea ce privește suportul decizional amintim:

 • Monitorizarea, organizarea și îndrumarea dezvoltării sistemului de control intern/managerial intern în instituție:
 • A avut loc o acțiune de autoevaluare a stadiului de implementare a sistemului de control intern/managerial și două acțiuni semestriale de evaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial.
 • Au fost organizate 3 ședințe ale comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al Instituției Prefectului – județul Hunedoara.
 • A fost aprobat calendarul pentru actualizarea procedurilor interne.
 • A fost aprobat programul de dezvoltare a S.C.I.M.
 • A fost actualizat lista obiectivelor, activităților și a indicatorilor de performanță sau de rezultat.
 • În cursul anului 2017 au fost actualizate atât registrul riscurilor general cât și registrul riscurilor de corupție, acestea însumând 52 de riscuri.
 • 114 de proceduri interne sunt înregistrate în registrul de proceduri ținut de secretarul comisiei S.C.I.M., dintre care 29 au fost actualizate pe parcursul anului 2017.
 • Au avut loc actualizări ale structurii comisiei de monitorizare și ale echipei de gestionare a riscurilor.
 • Pentru protecţia informaţiilor clasificate în cursul anului 2017 au fost desfășurate următoarele activități specifice: consilierea și informarea conducerii cu privire la vulnerabilități și riscuri; pregătire a persoanelor care au acces la informații clasificate, au fost întocmite și actualizate documentele specifice; au fost efectuate, cu aprobarea conducerii instituției, două controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate la SPCEEPS și SPCRPCIV.
 • Activitățile desfășurate în cursul anului 2017 pentru prevenirea și combaterea corupției:

→ A fost actualizată componența Grupului de lucru pentru prevenirea faptelor de corupție la nivelul Instituției Prefectului – județul Hunedoara.

→ Nu au fost semnalate situații de funcționari publici care să fi săvârșit abateri disciplinare.

→ S-a avut în vedere și implementarea măsurilor prevăzute în Planul de Integritate al Ministerului Afacerilor Interne aprobat prin O.M.A.I. 72/2017.

→ A avut loc o sesiune de instruire cu personalul implicat în derularea achizițiilor publice susținută de către un reprezentant al Serviciului Județean Anticorupție Hunedoara în data 05.10.2017.

 • Cu privire la activitatea de cooperare interinstituțională și relații internaționale amintim cele mai reprezentative activități desfășurate pe parcursul anului 2017:
 • Organizarea Caravanei ”Poftă de Carte” a Asociației OvidiuRo în județul Hunedoara, acordarea sprijinului pentru programul aceleiaşi asociaţii „Fiecare copil în grădiniţă”.
 • Implicarea în Proiectul „Servicii de integrare pentru beneficiarii unei forme de protecție și pentru străinii cu ședere legală în România, în Regiunea de Vest” al Asociației Filantropia Oradea, pe baza acordului de parteneriat încheiat.
 • Pregătirea şi organizarea Conferinţei „Zona montană, încotro?”(7 aprilie), constituirea Comitetului județean pentru zona montană Hunedoara.
 • Înfiinţarea Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei integrate a judeţului Hunedoara pentru dezvoltarea zonei montane.
 • Sprijin pentru organizarea conferinței desfășurate în perioada 25-26 octombrie 2017 la G-ral Berthelot și Ghelari ”Conexiuni Culturale pentru dezvoltarea sustenabilă a Microregiunii Ținutul Pădurenilor- Țara Hațegului”.
 • Sprijin pentru inițiativa CCI Hunedoara de înfiinţare a Biroului unic, pentru mediul de afaceri hunedorean (20 noiembrie);
 • Întâlnirea de lucru a conducerilor Instituției Prefectului din județele Regiunii Vest, Prefectura Județului Hunedoara a găzduit întâlnirea de lucru a conducerilor Instituţiei prefectului din judeţele Regiunii Vest, întâlnire iniţiată de prefectul județului nostru, Fabius Tiberiu Kiszely (15 decembrie).

*

 • Primirea vizitei Ambasadorului R.P. Chineze (27 mai 2017);
 • Primirea unei echipe mixte româno-americane în vizită de informare-documentare cu ocazia efectuării unui marş al forţelor aliate americane prin localităţi din judeţul Hunedoara, activitate desfăşurată în baza Parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii (11 iulie 2017);
 • Participare, la invitația M.A.E., la Ziua Diplomaţiei Române sărbătorită anual pentru omagierea tradiţiei diplomatice româneşti şi pentru stimularea activităţii Corpului diplomatic şi consular al României (30 august 2017);
 • Primirea noului consul al Republicii Federale Germania la Sibiu (28 septembrie 2017);
 • Participare la primirea în județul Hunedoara a reprezentanţilor Corpului Diplomatic acreditat în România (30 septembrie 2017);
 • Pregătire documentație deplasare în interes de serviciu, în Republica Populară Chineză a prefectului județului Hunedoara, în ianuarie 2018, la invitaţia conducerii Şcolii de Afaceri Externe din Ningbo.

*

În ceea ce privește dificultățile identificate în activitatea instituției subliniem în primul rând deficitul de personal atât în ceea ce privește instituția, ca întreg, dar manifestată cu precădere la cele două servicii publice comunitare unde volumul de cereri a crescut semnificativ față de anul precedent.

*

În anul 2018 activitatea prefectului va avea în vedere îndeplinirea următoarelor obiective strategice:

 1. Promovarea imaginii Instituției Prefectului – județul Hunedoara și îmbunătățirea relațiilor de colaborare și de cooperare internă și externă.
 2. Utilizarea în condiții de economicitate, eficientă și eficacitate a tuturor resurselor instituției.
 3. Asigurarea, la nivelul județului Hunedoara, a aplicării și respectării Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, a ordinii publice, precum și a Programului de guvernare și a celorlalte documente de politică publică.
 4. Armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate din județul Hunedoara.
 5. Menținerea climatului de pace socială și a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituționale și sociale, acordând o atenție constantă prevenirii tensiunilor sociale.
 6. Creșterea calității serviciilor publice în Instituția Prefectului – județul Hunedoara (apostilă, pașapoarte, permise de conducere, înmatriculare și evidență a vehiculelor).
 7. Creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene la nivelul județului Hunedoara, prin proiectele depuse și implementate de autorități ale administrației publice locale, de structuri subordonate acestora și de unele servicii publice.
 8. Coordonarea acțiunilor derulate la nivelul județului Hunedoara în scopul prevenirii și soluționării situațiilor de criză și de urgență, precum și în vederea desfășurării în bune condiții a intervențiilor și a altor activități necesare restabilirii situației normale
 9. Creșterea nivelului de promovare a valorilor, standardelor și bunelor practici în administrația publică și de implementare a măsurilor care vizează reforma administrației publice centrale și locale și creșterea calității actului administrativ.

 

Instituția Prefectului – județul Hunedoara a stabilit ca priorități în activitatea anului 2018 în primul rând, continuarea implementării măsurilor de îmbunătățire a activității, măsuri asupra cărora se impune acordarea unei atenții deosebite.

Dintre acestea menționăm: implementarea sistemului unic de planificare și evaluare a activității personalului de conducere și a funcționarilor din subordine, pentru îmbunătățirea activității de management din instituție, acordând o atenție sporită îmbunătățirii comunicării și colaborării cu întregul personal al acesteia, precum și promovând munca în echipă între diferitele compartimente; actualizarea procedurilor necesare realizării principalelor atribuții ce revin instituției prefectului, urmărirea modului de realizare a sarcinilor ce revin fiecărui serviciu public deconcentrat din programul de Guvernare; realizarea acțiunilor de control la sediul autorităților administrației publice locale, privind modul de exercitare de către primari a atribuțiilor delegate și executate de către aceștia în numele statului și a modului de îndeplinire de către secretari a atribuțiilor ce le revin din Legea nr. 215/2001, republicată, precum şi din alte acte normative.

Ne propunem să răspundem cu celeritate cetățenilor care se adresează instituției noastre fie în scris, fie prin prezentarea la audiențe, și să îi îndrumăm pe aceia care prezintă probleme din domenii care depășesc sfera noastră de competență către instituțiile cu atribuții legale specifice acestora.

Avem, de asemenea, în vedere întărirea colaborării cu toți partenerii instituționali, conducerea serviciilor publice deconcentrate, intensificarea activității de relații internaționale, continuarea demersurilor de eficientizare și de organizare a activității pe principiile calității, al răspunderii şi responsabilității, al eficienţei şi eficacităţii, menținerea și îmbunătățirea sistemului de control intern managerial și eficientizarea măsurilor de monitorizare a problematicii minorităților naționale. Vom acorda o atenție crescută aplicării măsurilor de prevenire și combatere a corupției, de promovare a eticii şi integrităţii în administraţia publică.

Vom continua să analizăm cu exigență toate actele emise și adoptate de autoritățile administrației publice locale supuse controlului de legalitate, dar, în aceeași măsură, vom intensifica acțiunile de îndrumare și instruire a secretarilor unităților administrativ-teritoriale și a celorlalți specialiști din aparatul de specialitate al primarilor.

O atenție sporită vom acorda activității de informare a tuturor categoriilor de potențiali beneficiari ai instrumentelor structurale. Cu precădere însă vor fi informate autoritățile administrației publice locale asupra oportunităților de finanțare, asupra modificării reglementărilor specifice domeniilor eligibile sectorului public și vom acorda sprijin membrilor echipelor de proiect din autoritățile administrației publice locale pentru instruire și schimburi de experiență.

Ne dorim să contribuim, prin îndrumare, comunicare continuă și monitorizare, la implementarea fără probleme şi a celei de a treia ediţii a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2017/2018, astfel încât toate categoriile de beneficiari prevăzute de actele normative naţionale şi europene să primească sprijinul acordat de Uniunea Europeană.

Dat fiind că anul 2018 este anul împlinirii unui veac de la Marea Unire, vom promova şi vom susţine evenimente, acţiuni şi proiecte care să coaguleze comunitatea judeţului Hunedoara.

Nu în ultimul rând, ne propunem o implicare activă a Instituției Prefectului – județul Hunedoara în dezvoltarea locală, atât prin participarea la procesul de planificare strategică la nivelul județului, prin sprijinul acordat autorităților publice locale în actualizarea documentelor lor de programare, cât și prin consultarea structurilor de specialitate pentru identificarea unor idei de proiecte care să contribuie la dezvoltarea și promovarea comunităților locale și a județului Hunedoara pentru actuala perioadă de programare (2014-2020).

 

PREFECT,

Fabius-Tiberiu KISZELY

 

SUBPREFECT,

Dorel-Ovidiu BRETEAN

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus