Vezi ce condiții trebuie îndeplinite!

În conformitate cu prevederile Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, Ordin nr. 321 din 12 octombrie 2007 pentru aplicarea, în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, a unor dispoziţii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntar și Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de soldați și gradați profesioniști aprobată prin OIG nr. 2482/IG din 18.11.2021 și ale O.M.A.I. nr. 177 / 2016 privind activitatea  de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., toate actele normative cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara cu sediul în Deva, str. George Coşbuc, nr. 26, județul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 84 posturi vacante de execuție de soldat profesionist (servant) prevăzute în statul de organizare al unității la Detașamentul de Pompieri Deva, Detașamentul de Pompieri Hunedoara, Detașamentul de Pompieri Petroșani, Detașamentul de Pompieri Orăștie, Secția de Pompieri Ilia și Secția de Pompieri Brad din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara.

 1. Definirea sumară a atribuțiilor postului conform fișei postului:
 • execută serviciul operativ participând la misiuni specifice în situații de urgență care implică întrebuințarea autospecialelor și utilajelor de stins incendii, (îndeplinind atribuțiile servantului 2 sau 3 în cadrul echipajului autospecialei de stingere cu apă și spumă de capacitate mare/medie, ori pe cele ale servantului 2 în cadrul echipajului autospecialei de stingere cu apă și spumă de capacitate mică în care este nominalizat conform Planului cu organizarea serviciului operativ și de zi), precum și la alte misiuni care nu presupun pregătire paramedicală;
 • răspunde de întreținerea și păstrarea în stare bună de funcționare a aparaturii specifice, echipamentelor, materialelor din dotare, precum şi de întreţinerea sectoarelor repartizate;
 • participă la programul de pregătire a personalului operativ;
 • execută serviciul de zi şi de pază şi îndeplineşte atribuţiile categoriei de serviciu în care este numit.

 

 1. Condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite de candidat în scopul participării la concurs:
 2. Cerințele postului:
 3. 1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: Soldat profesionist
 4. 2. Gradul militar necesar ocupantului postului: Soldat
 5. 3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

3.1. Pregătire de bază: învățământul general obligatoriu

3.2. Pregătire de specialitate:

3.3. Alte cunoştinţe: nu este cazul

3.4. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: – autorizație de acces la informații clasificate de nivel SECRET DE SERVICIU (conform listei funcțiilor care necesită acces la informații clasificate a unității), după încadrare.

3.5. Limbi străine: nivelul de cunoaştere pentru citit / scris / vorbit: nu este cazul

 1. 4. Experienţă:

4.1. Vechime în muncă / din care în instituții din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională: – / -.

4.2. Vechime în specialitatea structurii / studiilor: – / -.

4.3. Vechime în funcţii de conducere în instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională: -.

4.4. Perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: – .

 1. 5. Aptitudini şi abilităţi necesare: –
 2. 6. Atitudini necesare / comportament solicitat: –
 3. 7. Parametrii privind starea sănătăţii somatice: Apt medical.
 4. 8. Trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic.

 

 1. Locul de desfășurare a probelor de concurs

Centrul de selecție este organizat la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Banat” al județului Timiș pentru următoarele probe:

 • Proba eliminatorie ”Urcarea pe scară”;
 • Proba eliminatorie ”Depalsarea în subsol întunecat”;
 • Evaluarea performanței fizice ”Parcurgerea traseului practic aplicativ”.

 

III. Pentru a fi recrutate și selecționate pentru angajare în corpul soldaților și gradaților profesioniști, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele criterii de recrutare:

 1. au cetăţenie română şi domiciliul în România;
 2. sunt absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu, în condiţiile prevăzute de art. 16, alin. 1, art. 24, alin. 1 și art. 23, alin. 1, lit. c), pct. ii din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. au solicitat, în scris, angajarea într-o funcţie de soldat sau gradat profesionist;
 4. sunt declaraţi «apt medical»[1];
 5. sunt declaraţi «apt» la evaluarea psihologică[2];
 6. sunt apţi din punct de vedere fizic;
 7. nu au antecedente penale şi nu se află în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 8. nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii sau culte religioase incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
 9. nu sunt asociaţi unici ori participanţi direcţi la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale ori a altor organizaţii cu scop lucrativ sau comercial, iar dacă sunt în una dintre aceste situaţii, se obligă prin semnarea unui angajament ca, din momentul selecţionării pentru profesia de soldat sau gradat profesionist, să renunţe la această calitate;
 10. nu sunt membri ai unor partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri, se angajează în scris că, după admiterea în instituţia militară, vor renunţa la această calitate.
 11. să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani și 25 ani (împliniți în anul participării la concursul de admitere).
 12. să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, pentru încadrarea în funcții de soldat profesionist (servant).

 

 1. Norme și bareme minime pentru a fi declarat ”PROMOVAT” la probele de concurs sunt:

 

 1. Probele eliminatorii se aplică pentru verificarea existenței fobiilor incompatibile cu sarcinile, îndatoririle și responsabilitățile posturilor scoase la concurs.
 2. a) Pentru verificarea existenței acrofobiei se aplică proba eliminatorie „Urcarea pe scară”, prevăzută în Anexa nr. 8 la anunț. Pentru a fi declarat ”PROMOVAT” la proba eliminatorie ”Urcarea pe scară” candidatul trebuie să execute corect proba în maximum 90 de secunde.
 3. b) Pentru verificarea existenței claustrofobiei și acluofobiei se aplică proba eliminatorie „Deplasare în subsol întunecat”, prevăzută în Anexa nr. 9 la anunț. Pentru a fi declarat ”PROMOVAT” la proba eliminatorie ”Deplasarea în subsol întunecat” candidatul trebuie să identifice minimum 2 obiecte și să obțină un timp final de maximum 3 minute.

 

 1. Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea traseului practic-aplicativ. Traseul practic-aplicativ se organizează, se susține și se apreciază conform prevederilor din Anexa nr. 10 la anunț. Pentru a fi declarat ”PROMOVAT” la Evaluarea performanței fizice ”Parcurgerea traseului practic aplicativ” candidatul trebuie să se încadreze în timpul maxim de 2 minute și 15 secunde, inclusiv, pentru a obține nota minimă 5,00.

 

 1. Examinarea medicală și evaluarea psihologică:

          – examinarea medicală și evaluarea psihologică efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I. se realizează exclusiv pentru candidații declarați ”admis” la concurs.

 

Nu fac obiectul recrutării persoanele care au avut calitatea de cadre militare în activitate și au fost trecute în rezervă în condițiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.

 

Gradul militar care se acordă este de soldat, indiferent dacă gradaţii profesionişti au deţinut, în calitate de rezervişti, grade superioare. Dobândirea calităţii de soldat profesionist este condiţionată de acordul scris al celor în cauză privind renunţarea la gradele dobândite anterior în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar, precum şi la gradele dobândite după parcurgerea a cel puţin un an de studii în cadrul instituţiilor şi unităţilor militare de învăţământ, în cazul în care studiile respective nu au fost finalizate.

 

             ATENȚIE:

 

          La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc cumulativ condițiile stabilite în prezentul anunț, au depus dosarele de recrutare în termenul stabilit, sunt complete și corect întocmite. Neîndeplinirea uneia / unora dintre cerințe, ori, nerespectarea modalităților și termenelor de depunere a dosarelor de recrutare, atrag RESPINGEREA participării la concurs.

Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs prevăzute în anunț.

      

 

 1. Conținutul dosarului de recrutare:
 2. cererea de înscriere (Anexa nr. 1) și C.V. (Anexa nr. 7);
 3. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
 4. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 5. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 6. autobiografia (model Anexa nr. 4) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 3);

ATENŢIE! Autobiografia se întocmește olograf cu un instrument de scris cu pastă/cerneală albastră și se scanează într-un fișier, cu extensia .PDF

 1. certificat de cazier judiciar / extras de pe cazierul judiciar[3] ;
 2. o fotografie color 9×12 cm;
 3. adeverință eliberată de către medicul de familie, care cuprinde antecedentele medicale personale semnificative și care atestă că starea de sănătate este corespunzătoare postului pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției (Anexa nr. 5);
 4. aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii;
 5. consimțământul informat (Anexa nr. 6);
 6. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 2);

 

          NOTĂ:Se vor accepta adeverințele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv, 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinței de studii se calculează de la data finalizării acestora, nu de la data eliberării adeverinței de către instituția de învățământ.

 

 ATENŢIE! Toate documentele întocmite de candidat (cereri, declarații, C.V., consimțământ informat, autobiografie, tabel cu rudele, etc.), ce se depun la dosarul de recrutare, trebuie să fie datate și semnate olograf. După datarea și semnarea olografă, acestea se vor scana în fișiere în extensia .PDF.

 

          Dosarul de recrutare în volum complet se transmite într-un singur e-mail, în format SCANAT la adresa de e-mail resurseumane@isuhd.ro, în format .PDF (atașamentul trebuie să nu depășească dimensiunea 10Mb), până la data de 08.12.2021, ora 16:00.

          DOCUMENTELE VOR FI SCANATE ÎNTR-UN SIGUR ATAȘAMENT ÎN FORMAT PDF.

 

E-mail-ul de înaintare al dosarului de recrutare (în volum complet) va curpinde la rubrica ”subiect” sintagma ”dosar” urmat de numele și prenumele candidatului (Exemplu: Dosar_Popescu_Ioan).

Candidaţii care depun dosarul de recrutare la adresa de e-mail: resurseumane@isuhd.ro în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail automat de confirmare a recepționării documentelor transmise prin care li se va comunica un cod unic de identificare în baza căruia se pot identifica în anunţurile postate ulterior, referitoare la desfășurarea concursului.

Pe parcursul procedurii de recrutare, candidatul va fi indicat DOAR prin folosirea codului unic de identificare.

ATENŢIE!

În perioada alocată conform graficului de concurs, candidații constituie dosarul de recrutare exclusiv în format electronic, prin depunerea unui singur fișier, în format .pdf (atașamentul nu trebuie să depășească dimensiunea de 10 Mb) care să cuprindă documentele enunțate la litera C din prezentul anunț.

Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunțul de concurs, revine candidatului. Confirmarea de recepție a e-mail-ului nu atestă că documentele recepționate sunt corect întocmite sau scanate corespunzător.

Transmiterea documentelor în format de imagine electronică/fotografiate sau orice alt format care va necesita instalarea unor programe specifice pentru ca acestea să fie accesate NU VA FI ACCEPTATĂ.

Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documetelor solicitate independentă de persoana candidatului, se anunță telefonic la nr. 0254.214.220 în scopul identificării de soluții care să nu impieteze înscrierea candidaților în concurs.

 

NOTĂ:

– dosarul de recrutare compus din documentele solicitate prin prezentul anunț depuse după data și ora menționată în graficul organizării concursului nu va fi luat în calcul și nu i se va atribui cod unic de identificare;

dosarul de recrutare compus din documentele solicitate prin prezentul anunț transmise la altă căsuță postală decât cea prevăzută în prezentul anunț, nu va fi luat în calcul și nu i se va atribui cod unic de identificare;

 

 1. Graficul şi locul de desfăşurare al concursului:
Nr. crt. Activitatea Termen / Perioada Organizator / Locul desfășurării
1. Depunerea de către candidați a documentelor constitutive ale dosarului de recrutare la adresa de e-mail resurseumane@isuhd.ro De la data publicării anunțului, inclusiv în zilele nelucrătoare până la data de 08.12.2021, ora 16:00 ISUJ Hunedoara
2. Verificarea îndeplinirii

condiţiilor de participare la concurs

23.11 – 10.12.2021 ISUJ Hunedoara
3. Afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

ATENȚIE! Această etapă a concursului nu se contestă!

10.12.2021 la sediul ISUJ Hunedoara, precum și pe pagina de internet www.isuhd.ro ISUJ Hunedoara
4. Desfăşurarea probei eliminatorii – Urcarea pe scară Începând cu data de 18.12.2021 conform graficului stabilit de către Comisia de concurs stabilita la nivel Centrului de selecție ISUJ Timiș ISUJ Timiș (Proba se va desfășura în localitatea Timișoara, locația va fi stabilită de către comisia de concurs și va fi comunicată în timp util)
5. Desfăşurarea probei eliminatorii – Depalsarea în subsol întunecat Începând cu data de 18.12.2021 conform graficului stabilit de către Comisia de concurs stabilita la nivel Centrului de selecție ISUJ Timiș ISUJ Timiș (Proba se va desfășura în locația care va fi stabilită de către comisia de concurs și va fi comunicată în timp util)
6. Evaluarea performanței fizice – parcurgerea traseului practic aplicativ După finalizarea probelor eliminatorii conform graficului stabilit de către Comisia de concurs stabilita la nivel Centrului de selecție ISUJ Timiș ISUJ Timiș (Proba se va desfășura în locația care va fi stabilită de către comisia de concurs și va fi comunicată în timp util)
7. Afişarea rezultatelor concursului Imediat după finalizarea evaluarea performanței fizice ISUJ Hunedoara la sediul unității, precum și pe pagina de internet www.isuhd.ro
8. Programarea candidatului declarat ”admis” în vederea evaluării psihologice Informații despre locația, data și ora susținerii se vor afișa la sediul unității și pe pagina de internet www.isuhd.ro ISUJ Hunedoara
9. Anunțarea rezultatului la evaluarea psihologică Imediat după comunicarea rezultatului ISUJ Hunedoara la sediul unității, precum și pe pagina de internet www.isuhd.ro
10. Examinarea medicală După ce candidatul e declarat ”APT” psihologic. ISUJ Hunedoara

 

 1. Informații de interes (a se citi cu atenție):

          Dimensiunea maximă a foșierului ce poate fi atașat într-un e-mail este de 10 Mb.

          IMPORTANT! Vă adresăm rugămintea de a nu solicita informații suplimentare folosind adresa de e-mail pentru a evita îngreunarea procesului de înscriere și depunere a documentelor constitutive ale dosarelor de recrutare.

                                                                                                                                                      Informaţii suplimentare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi făcute publice doar prin publicarea pe pagina oficială de internet www.isuhd.ro, afişare la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara, din Deva, str. George Coşbuc, nr. 26, jud. Hunedoara, iar relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului, pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă  „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara la telefon: 0254.214.220, de luni până vineri, între orele 09.00-15.00.

 

IMPORTANT!

     

            La nivelul centrului de selecție candidații se planifică pentru susținerea probelor de concurs în ordine alfabetică, indiferent de unitatea de recrutare.

            La fiecare dintre probele menţionate candidații susţin o singură încercare.

            Candidatul care nu promovează o probă este declarat „Respins” și nu mai continuă susținerea celorlalte probe.

            La probele de concurs nu se admit contestații, repetări sau reverificări.

            Prin excepție probele se pot repeta în situația în care acestea nu au putut fi finalizate din motive imputabile organizatorilor.

            Probele de concurs se înregistrează audio şi video pe întreaga perioadă de desfășurare a acestora, fără întrerupere.

            Clasificarea candidaților se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obținute, conform pct. III din Anexa nr. 3^2 la O.m.a.i nr. 177/2016 (Anexa 10 la prezentul anunț), în urma susținerii probei de evaluare a performanței fizice, pe unități angajatoare, în limita locurilor scoase la concurs.

 

 

 1. Departajarea:

            În situaţia în care, în urma desfășurării probei de evaluare a performanțelor fizice, mai mulţi candidaţi situați pe ultimul loc în lista celor declarați „admis” au aceeaşi notă, aceștia se departajează prin aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii de departajare:

 1. criteriul 1 – deținerea experienței în domenii de activitate specifice situațiilor de urgență: servicii voluntare pentru situații de urgență, servicii private pentru situații de urgență, voluntariat în domeniul situațiilor de urgență, salvamont, salvaspeo, prim-ajutor, alpinism, activitate de scufundare. Criteriul se consideră a fi îndeplinit indiferent de perioada de activitate pe care a acumulat-o candidatul.
 2. criteriul 2 – deținerea calității de soldat sau gradat rezervist voluntar/ profesionist.
 3. criteriul 3 – timpul realizat la proba „Deplasare în subsol întunecat”. Se ia în calcul cel mai mic timp realizat.
 4. criteriul 4 – studii absolvite. Se iau în considerare studiile absolvite în ordinea nivelului de calificare, de la cel mai înalt nivel de calificare la cel mai mic, conform H.G. nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare.

            Dacă situația de egalitate se menține și după aplicarea succesivă a criteriilor de departajare candidații vor fi supuși unui interviu.

            Structura interviului prevăzut mai sus se comunică comisiei de concurs, în baza solicitării, de către Direcția Resurse Umane a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

 

 1. Modul concret de ocupare a posturilor, după finalizarea etapelor de concurs:

 

          Candidații declarați ”admis”, vor fi anunțați să se prezinte în vederea constituirii dosarului de recrutare în forma fizică, conform precizărilor de la litera C. din anunț.

          În conformitate cu prevederilor art. 62 din Anexa 3 la O.M.AI.  nr. 177/2016, candidații declarați ”admis” depun următoarele documente, astfel:

 • în original:

               – documentele prevăzute la litera C din anunț de la următoarele puncte: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11;

 • prezintă originalul pentru:

    – documentele prevăzute la litera C din anunț de la următoarele puncte: 2, 3 și 4.

 

După caz, copiile acestora se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.

Documentele prevăzute în anunțul de concurs, pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care certificarea de conformitate cu originalul, nu se mai realizează.

În situația în care candidatul declarat ”admis” nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță care nu permit stabilirea autenticității documentului sau sunt plastifiate nu va fi încadrat.

          ATENŢIE!

           La constituirea dosarului de recrutare în formă fizică, candidatul declarat admis va avea asupra sa și un dosar plic, de carton.

 

 

 

          ATENŢIE!

          În situația în care nu sunt ocupate toate locurile scoase la concurs numirea în funcție se va face în funcție de nevoile unității.

          În situația în care toate locurile scoase la concurs sunt ocupate numirea în funcție se va face în funcție de opțiunea candidaților în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

           

          Dacă candidații declarați ”admis” întocmesc dosarul de recrutare, corect și în volum complet, structura de resurse umane îi programează în vederea susținerii evaluării psihologice.           

           Examinarea medicală se face după obținerea rezultatelor la evaluarea psihologică.

          În situația în care candidatul declarat ”admis” nu trece de oricare dintre etapele anterior menționate (evaluare psihologică și examinare medicală), se declară respins, întreaga procedură de concurs se va relua.

          Candidații declarați ”admis” în urma organizării concursului, care constituie dosarul de recrutare în formă fizică, corect și în volum complet și care promovează evaluarea psihologică și examinarea medicală vor fi numiți în funcție.

          Se recomandă verificarea permanentă a paginii de internet www.isuhd.ro, secțiunea Anunțuri, precum și avizierul unității, întrucât comunicarea informațiilor referitoare la concurs se va realiza prin aceste modalități.

         

[1] Aptitudinea/Inaptitudinea prevăzută se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală, în aceleaşi condiţii şi potrivit aceloraşi bareme medicale stabilite de reglementările specifice în domeniu pentru cadrele militare.

[2] Aptitudinea/Inaptitudinea se constată de structura de specialitate a MAI, în aceleaşi condiţii stabilite de reglementările specifice în domeniu pentru cadrele militare. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

 

[3] Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat. Termenul de valabilitate al certificatului de cazier judiciar, conform prevederilor art. 27 alin. (2) din Legea nr. 290/2004 este de 6 luni de la data emiterii.

3 răspunsuri

 1. Până la ce vârstă e limita căci în ordonanța se cere fara limita de vârstă.

 2. Angajarea pe ce perioada este facuta ? Perioada determinata sau perioada nedeterminata ? (Cati ani ?)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus