Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva organizează concurs pentru ocuparea a nouă posturi contractuale de execuție, vacante.

Posturile vacante sunt următoarele:

 • Serviciul administrativ:
  • referent, treapta II;
  • îngrijitoare;
  • muncitor calificat (bucătar).
 • Biroul de management al calităţii:
  • referent debutan.
 • Centrul de Sănătate Multifuncţional Călan:
  • kinetoierapeut;
  • asistent medical PL (2 posturi);
  • muncitor calificat (electrician), treapta II;
  • muncitor calificat (instalator), treapta II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • referent, treapta II:
  • diplomă de bacalaureat;
  • 6 luni vechime în specialitate.
 • referent, debutant:
  • diplomă de licenţă in domeniul ştiinţe juridice, specializarea drept.
 • kinetoterapeut:
  • diplomă de licenţă în specialitate;
  • 6 luni vechime în specialitate.
 • asistent medical PL:
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală;
  • certificat de liberă practică vizat pe anul 2016;
  • 6 luni vechime în specialitate.
 • îngrijitoare:
  • şcoală generală;
 • muncitor calificat (bucătar):
  • certificat de calificare;
  • 3 ani vechime în meserie.
 • muncitor calificat (electrician), treapta II:
  • certificat de calificare;
  • 6 ani vechime în meserie.
 • muncitor calificat (instalator), treapta II:
  • certificat de calificare;
  • 6 ani vechime în meserie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 ianuarie 2016, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 08 februarie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • 11 februarie 2016, ora 10:00: proba practică/proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, Județul Hunedoara, telefon 0254/215.051, interior 153.

Un răspuns

 1. 9 posturi x 3000 EUR (cel putin) la un singur concurs….
  Cat o sa mai continue lucrurile in felul asta fara ca autoritatile responsabile sa faca ceva in sensul asta?!!!!

Lasă un răspuns către victor Anulează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus