La sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului de execuţie vacant în regim contractual de Inspector de specialitate, grad IA, din cadrul Compartimentului informatica al Direcției dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

  • 12 februarie 2018 – ora 11,00 – proba scrisă, la sediul Primariei municipiului Deva;
  • 15 februarie 2018 – ora 11,00 – proba practica, la sediul Primariei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice la sediul Primariei municipiului Deva;

              Condiţii generale:

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Detalii AICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus