Terenul în suprafaţă de 1.946 mp este situat în Hunedoara, Strada Voinii, înscris în CF nr. 67004, nr. cadastral 67004, aflat în domeniul public al Municipiului Hunedoara.

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria Municipiului Hunedoara, Bd. Libertăţii nr. 17, Hunedoara, judeţul Hunedoara, telefon 0254716322, fax 0254716087, e-mail: info@primariahd.ro.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren în suprafaţă de 1.946 mp situat în Hunedoara, Strada Voinii, înscris în CF nr. 67004, nr. cadastral 67004, aflat în domeniul public al Municipiului Hunedoara.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire se află sediul Primăriei Municipiului Hunedoara şi poate fi ridicată începând cu data de 6.02.2015.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Dovada achitării taxei de participare la licitaţie.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Concesiuni, Închirieri, din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara, camera 46, Bd. Libertăţii nr. 17, jud. Hunedoara.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Taxa de participare la licitaţie este 500 de lei, include şi documentaţia pentru licitaţie, aceasta putând fi achitată la casieria Primăriei Municipiului Hunedoara.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 13.02.2015, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele: Ofertele se depun în plic.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor este 20.02.2015, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la registratura Primăriei Municipiului Hunedoara, Bd. Libertăţii nr. 17, jud. Hunedoara.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 (un) exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara în data de 23.02.2015, ora 12.00.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Hunedoara, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, Deva, jud. Hunedoara, tel/fax 0254211574, 0254216333.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 30.01.2015.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus