HOTĂRÂREA  Nr.          /2021

privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului în care funcționează sala de sport a Liceului Teoretic „Traian Lalescu” din Hunedoara, din Sală de sport în centru de vaccinare împotriva virusului SARS-Cov-2

 

Consiliul Local al municipiului Hunedoara;

Analizând Referatul de aprobare al Primarului municipiului Hunedoara nr. 1986/12.01.2021 prin care se propune schimbarea destinaţiei imobilului în care funcționează sala de sport a Liceului Teoretic „Traian Lalescu” din Hunedoara, din Sală de sport în centru de vaccinare împotriva virusului SARS-Cov-2;

Având în vedere adresa nr. 218/06.01.2021 a Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, adresa nr. 2532379/28.12.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență – Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Hunedoara, înregistrată la Primăria municipiului Hunedoara sub nr. 82120/29.12.2020, precum și Ordinul Prefectului județului Hunedoara nr. 750/28.12.2020 privind operaționalizarea Nucleului de coordonare și conducere a intervenției Hunedoara (CJCCI HD) și a Nucleului Local de Coordonare a Vaccinării;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România și Ordinul nr. 2171/181/M.223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19,

În baza prevederilor art.112, alin. (6) din Legea  educaţiei  naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit. d) alin.(7), lit. c), alin.(14), ale art.139 și ale art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1. – Propune schimbarea destinaţiei imobilului înscris în CF 70088, nr. cadastral 70088-C1, sala de sport a Liceului Teoretic Traian Lalescu, situat în municipiul Hunedoara, str. Ștefan Luchian, nr. 1, în suprafață construită de 1622 mp, suprafață desfășurată de 1983 mp, regimul de înălțime P+1, 2 niveluri, construit în anul 2007, din Sală de sport în centru de vaccinare împotriva virusului SARS-Cov-2, pentru toată perioada desfășurării campaniei de vaccinare, dar nu mai mult de 5 ani.

Art. 2. Schimbarea destinaţiei imobilului menţionat la art.1 se va face după obţinerea avizului conform al Ministerului Educaţiei Naționale.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul prevăzut de lege.

Art. 4. – Prezenta se comunică Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului, Administratorului Public, Serviciului Administrație Publică Locală, Direcţiei economice, Biroului Urbanism, Biroului Investiţii, Biroului Încasări și Inventar, Birou concesiuni, închirieri, Compartimentului Audit Intern, Biroului Informatică și Tehnică de Calcul, Biroului Comunicare, Promovare, Imagine, Serviciului Informații pentru Cetățeni și Relații Publice, Monitorul Oficial Local, Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, Liceului Teoretic Traian Lalescu, Ministerului Educaţiei Naționale și Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara – prin grija Biroului Încasări și Inventar.

 

INIȚIATOR,

PRIMAR

DAN BOBOUȚANU

 

                                                                                                                                 AVIZAT

SECRETAR GENERAL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MILITON DĂNUȚ LASLĂU

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL HUNEDOARA

PRIMAR

NR. 1986/12.01.2021

 

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre la proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului în care funcționează sala de sport a Liceului Teoretic „Traian Lalescu” din Hunedoara, din Sală de sport în centru de vaccinare împotriva virusului SARS-Cov-2

 

Temeiul juridic al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România și Ordinul nr. 2171/181/M.223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, și ale art.112, alin. (6) din Legea educaţiei  naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia.

Având în vedere adresa nr. 218/06.01.2021 a Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, adresa nr. 2532379/28.12.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență – Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Hunedoara, înregistrată la Primăria municipiului Hunedoara sub nr. 82120/29.12.2020, precum și Ordinul Prefectului județului Hunedoara nr. 750/28.12.2020 privind operaționalizarea Nucleului de coordonare și conducere a intervenției Hunedoara (CJCCI HD) și a Nucleului Local de Coordonare a Vaccinării, s-a stabilit ca Centru zonal de vaccinare în municipiul Hunedoara sala de sport a Liceului Teoretic Traian Lalescu.

În acest scop, este necesară schimbarea destinaţiei imobilului înscris în CF 70088, nr. cadastral 70088-C1, sala de sport a Liceului Teoretic Traian Lalescu, situat în municipiul Hunedoara, str. Ștefan Luchian, nr. 1, în suprafață construită de 1622 mp, suprafață desfășurată de 1983 mp, regimul de înălțime P+1, 2 niveluri, construit în anul 2007, din Sală de sport în centru de vaccinare împotriva virusului SARS-Cov-2, pentru toată perioada desfășurării campaniei de vaccinare, dar nu mai mult de 5 ani.

Propunerea de schimbare a destinaţiei se face în concordanţă cu dispozițiile art. 112 alin. (6) din  Legea nr. 1/2011 a Educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare. Schimbarea destinaţiei imobilului menţionat anterior se va face după obţinerea avizului conform al Ministerului Educaţiei Naționale. Astfel conform art. 112 alin. (6) amintit anterior Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale numai cu avizul conform al ministrului educaţiei şi cercetării. Procedura elaborării avizului conform şi condiţiile necesare acordării acestuia se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării”.

Totodată conform art. 9 pct. 1 din Procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia aprobată prin Ordinul nr. 5819/2016, Solicitarea emiterii avizului conform va fi însoţită de următoarele documente:  1. hotărârea consiliului local/consiliului judeţean prin care se propune schimbarea destinaţiei unui imobil (construcţie şi/sau teren) sau a unei părţi din imobil; ”.

Competenţa dezbaterii și adoptării proiectului de hotărâre revine Consiliului Local al Municipiului Hunedoara conform dispoziţiilor art.129, alin.(2), lit. d) alin.(7), lit. c), alin.(14), ale art.139 și ale art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hunedoara,  la 12.01.2021

PRIMAR,

DAN BOBOUȚANU

ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL HUNEDOARA

PRIMAR

BIROU ÎNCASĂRI ȘI INVENTAR

NR. 2005/12.01.2021

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului în care funcționează sala de sport a Liceului Teoretic„Traian Lalescu” din Hunedoara, din Sală de sport în centru de vaccinare împotriva virusului SARS-Cov-2

 

Având în vedere adresa nr. 218/06.01.2021 a Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, adresa nr. 2532379/28.12.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență – Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Hunedoara, înregistrată la Primăria municipiului Hunedoara sub nr. 82120/29.12.2020, precum și Ordinul Prefectului județului Hunedoara nr. 750/28.12.2020 privind operaționalizarea Nucleului de coordonare și conducere a intervenției Hunedoara (CJCCI HD) și a Nucleului Local de Coordonare a Vaccinării, s-a stabilit ca Centru zonal de vaccinare în municipiul Hunedoara sala de sport a Liceului Teoretic Traian Lalescu.

În acest scop, este necesară schimbarea destinaţiei imobilului înscris în CF 70088, nr. cadastral 70088-C1, sala de sport a Liceului Teoretic Traian Lalescu, situat în municipiul Hunedoara, str. Ștefan Luchian, nr. 1, în suprafață construită de 1622 mp, suprafață desfășurată de 1983 mp, regimul de înălțime P+1, 2 niveluri, construit în anul 2007, din Sală de sport în centru de vaccinare împotriva virusului SARS-Cov-2, pentru toată perioada desfășurării campaniei de vaccinare, dar nu mai mult de 5 ani.

Propunerea de schimbare a destinaţiei se face în concordanţă cu dispozițiile art. 112 alin. (6) din  Legea nr. 1/2011 a Educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare. Schimbarea destinaţiei imobilului menţionat anterior se va face după obţinerea avizului conform al Ministerului Educaţiei Naționale. Astfel conform art. 112 alin. (6) amintit anterior Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale numai cu avizul conform al ministrului educaţiei şi cercetării. Procedura elaborării avizului conform şi condiţiile necesare acordării acestuia se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării”.

Totodată conform art. 9 pct. 1 din Procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia aprobată prin Ordinul nr. 5819/2016, Solicitarea emiterii avizului conform va fi însoţită de următoarele documente:  1. hotărârea consiliului local/consiliului judeţean prin care se propune schimbarea destinaţiei unui imobil (construcţie şi/sau teren) sau a unei părţi din imobil; ”.

Temeiul juridic al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România și Ordinul nr. 2171/181/M.223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, și ale art.112, alin. (6) din Legea  educaţiei  naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia.

Competenţa dezbaterii și adoptării proiectului de hotărâre revine Consiliului Local al Municipiului Hunedoara conform dispoziţiilor art.129, alin.(2), lit. d) alin.(7), lit. c), alin.(14), ale art.139 și ale art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Șef Birou încasări şi inventar

Rusu Violeta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus