Conducerea Colegiului Național „Aurel Vlaicu” răspunde la acuzații.

 

În urma publicării unei scrisori primite la redacție, conducerea Colegiului Național „Aurel Vlaicu” din Orăștie ne-a trimis astăzi un răspuns, pe care îl publicăm mai jos.

Citește aici SCRISOAREA la care a reacționat directoarea CN „Aurel Vlaicu”.

Încă de ieri solicitam un punct de vedere al Inspectoratului Școlar (până azi nu s-a obosit nimeni să răspundă!) și, de asemenea, din partea celor vizați de autorii scrisorii împricinate. Iată, așadar, răspunsul conducerii Colegiului Național „Aurel Vlaicu” din Orăștie:

„Pentru corecta informare a opiniei publice, conducerea colegiului – director si director adjunct – a hotărât să solicite redacţiei ziarului ,,Hunedoara Liberă”   publicarea prezentului Drept la replică:

1) În anul şcolar 2017-2018 nu a existat nicio sesizare scrisă din partea beneficiarilor elevi/părinţi ai colegiului, cu privire la calitatea actului educaţional.La începutul anului au fost discuţii, la şedinţa cu părinţii, în ceea ce priveşte calitatea prestaţiei prof Şerdean Ioan( cu o sănatate precară, în  pragul pensionării). Conducerea colegiului, împreună cu catedra de matematică, s-a preocupat de monitorizarea elevilor cu lacune la învăţătură şi includerea acestora în proiectul ROSE sau în cadrul consultaţiilor gratuite suplimentare ( prof Ionică MIrcea, , Grădinescu Narcisa, Dumitru Angela, Todoran Daniel, Haţegan Mihaela). Rezultatul a fost promovabilitate la examenul de bacalaureat 82% (peste media judeţului şi peste media naţională);

2) În Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu” din Orăştie au fost în derulare trei proiecte europene de tip Erasmus +.(Design pedagogic pentru cariere de succes; Strategii antibullying şi Practica de trei săptămâni a elevilor irlandezi în instituţii din Orăştie)

În  colegiu există o procedură de selecţie atât pentru cadrele didactice cât şi pentru elevii participanţi la mobilităţile respective sau implicate în implementarea proiectelor. Echipa de elevi şi de profesori participanţi la mobilităţi respectă Ghidul de implementare şi, în proporţie de 90%, este diferită de la o mobilitate la alta. Managerul de proiect–Oană Lucia, respectiv Turdean Bianca – este obligat să facă parte, alternativ,  din mobilităţi. Plecarea acestora este supusă unei alte proceduri –învoirea cadrelor didactice  (la sediul instituţiei se găsesc documentele de suplinire; acolo unde şcoala nu a putut asigura profesor în specialitate, a fost adus preot Oltean Alexandru  şi preot Gaulea Daniel pentru a asigura suplinire la disciplina religie.)

Elevii au participat la o selecţie foarte transparentă în care lucrările lor au fost analizate într-o comisie şi expuse în cancelarie ( elevii au avut de făcut un proiect cu temă dată. Niciun elev  nu a participat decât la o singura mobilitate,iar elevii cu parinte cadru didactic se supun aceleiasi proceduri)

3) Directorul Giurgiu Margareta a participat în calitate de conducător al instituţiei gazdă pentru pregătirea întâlnirii finale în proiectul Design pedagogic pentru cariere de succes în Islanda, iar directorul Ionică Mircea a asigurat suplinirea prin  delegare şi printr-o bună colaborare .

Rezultatele şcolare ,calitatea actului educaţional, precum şi calitatea absolvenţilor colegiului sunt dovada unui mod exemplar  de responsabilitate,colaborare ,.comunicare şi colegialitatea din instituţie.

Pentru considerentele de mai sus, vã solicitãm sã publicaţi acest drept la replică în aceleaşi condiţii în care a apărut articolul invocat, în vederea rectificãrii informaţiilor prezentate opiniei publice, deoarece acestea nu sunt conforme realitãţii şi sunt de naturã sã aducã atingere imaginii şi prestigiului Colegiului Naţional,,Aurel Vlaicu” -Orăştie, precum şi colectivului de cadre didactice al acestei instituţii.

 

                                                                          Prof. Margareta Giurgiu

                                                                          Director al CN “Aurel Vlaicu” – Orăştie”

3 răspunsuri

 1. lavinia_ilina@yahoo.com' Lavinia ILINA spune:

  Referitor la petiția unui „grup de prieteni, elevi, foști colegi de școală și de cartier de la grădiniță și până acum și mulți alți prieteni ai noștri mai mici din licee” în care sunt prezentate o serie de disfuncționalități în organizarea și funcționarea serviciilor educaționale furnizate de liceele din municipiul Orăștie, vă prezentăm, în cele ce urmează, punctul de vedere al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara:
  • Colegiul Național „Aurel Vlaicu” și Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” din municipiul Orăștie sunt unități de învățământ cu nivel liceal care oferă învățământ liceal teoretic, tehnologic, zi și seral, respectiv învățământ profesional și programul „A doua șansă” pentru populația școlară din zona Orăștiei. Colegiul Național „Aurel Vlaicu” oferă și nivelul de învățământ gimnazial;
  • În anul școlar 2017-2018, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara nu s-a înregistrat nicio petiție care să vizeze aspecte negative din activitatea celor două licee;
  • În anul școlar 2016-2017 a existat o sesizare cu privire la domnul profesor Șerdean Ioan. Conducerea unității de învățământ a gestionat cazul astfel încât domnului profesor, cu o bogată experiență didactică, i-a respectat dreptul la muncă, conform legislației în vigoare, în condițiile agravării stării sale de sănătate, a ajuns în anul școlar 2017-2018 la vârsta limită de pensionare;
  • Rezultatele obținute la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie din anul 2018, de către elevii din clasa a XII-a D la care domnul prof. Șerdean Ioan a fost diriginte și profesor de matematică, sunt sensibil egale cu cele obținute la nivelul unității de învățământ, peste promovabilitatea județului (68,73%) și cea națională (69,7%):
  Liceul/Clasa Nr. candidați înscriși Nr. candidați prezenți Nr. candidați reușiți Promovabilitate
  C.N. „Aurel Vlaicu” Orăștie 155 152 124 81,58
  Clasa a XII-a D 22 21 17 80,95

  • În anul școlar 2015-2016, ambele unități de învățământ au fost incluse în Graficul unic de îndrumare și control al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, realizându-se inspecții școlare generale, în baza Ordinului MECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar. Procedura de desfășurare a acestor inspecții generale presupune inclusiv discuții cu beneficiarii direcți (Consiliul Elevilor), beneficiarii indirecți (părinții), cadrele didactice și reprezentanții comunității locale. În timpul acestor discuții, respectiv în chestionarele aplicate tuturor actorilor educaționali, nu au fost semnalate aspecte de natura celor menționate în petiție;
  • În anul școlar 2017-2018, în ambele unități de învățământ au fost efectuate inspecții tematice, în cadrul cărora indicatorii monitorizați au fost îndepliniți;
  • Colegiul Național „Aurel Vlaicu” și Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” din Orăștie sunt beneficiare, din luna iunie 2017, a Schemei de Granturi pentru Licee din cadrul proiectului ROSE, ambele depunându-și și câștigând cereri de finanțare prin care susțin activități de tip remedial, cu prioritate la disciplinele la care se susține examenul național de bacalaureat.
  Din Ghidul aplicantului: „Proiectul ROSE a fost elaborat luând în considerare principalul obiectiv strategic național al României de asigurare a unei piețe a muncii incluzive și eficiente prin educație și formarea de competențe. Proiectul ROSE face parte din Programul Național al MENCȘ „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” și contribuie la strategia MENCȘ de reducere a părăsirii timpurii a școlii în învățământul primar și secundar, la creșterea participării la activități de învățare pe tot parcursul vieții și la îmbunătățirea oportunităților în învățămîntul terțiar pentru populația României. Aceste eforturi vor fi susținute financiar, în mod complementar, și din fondurile Uniunii Europene aprobate pentru perioada 2014-2020.
  Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an universitar în instituțiile finanțate în cadrul proiectului.
  Rezultatele așteptate ale proiectului ROSE sunt:
  1) Reducerea ratei de abandon în clasele terminale din liceele sprijinite în proiect, de la valoarea de referință de 6,5% la ținta finală de 3,5%;
  2) Reducerea, în școlile sprijinite în proiect, a procentului liceelor cu rate de abandon peste 7%, de la valoarea de referință de 23,1% la ținta finală de 10%;
  3) Creșterea ratei de absolvire în liceele sprijinite în proiect, de la valoarea de referință de 86,9% la ținta finală de 93%;
  4) Creșterea ratei de promovare a examenului de bacaluareat în liceele sprijinite în proiect, de la valoarea de referință de 49,6% la ținta finală de 59%;
  5) Creșterea ratei de retenție în primul an universitar în facultățile sprijinite în proiect, de la valoarea de referință de 82,3% la ținta finală de 84,5%.”
  • În plus, Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” Orăștie este partener al Fundației Mara în proiectul „Prevenirea abandonului școlar în județul Hunedoara – PAS HD 2016”, Cod SMIS- 2014+: 103808, contractat în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6 – Prioritatea de investiții 10i, Obiective Specifice (O.S.) 6.2,6.3,6.4,6.6, apelul de proiecte, Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”, care se implementează în cadrul a 2 unități de învățământ partenere în proiect: Școala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara, în calitate de partener 2 și Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” Orăștie, în calitate de partener 3, cu activități extinse la: Școala Gimnazială Romos, Școala Gimnazială Certeju de Sus și Școala Gimnazială Râu de Mori, în total din 5 comunități/UAT-uri (municipiile Hunedoara și Orăștie, respectiv comunele Romos, Certeju de Sus, Râu de Mori din județul Hunedoara), aparținând Regiunii de Dezvoltare VEST și respectă prevederile/cerințele Ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor.
  Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea unui program integrat de educație pentru diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii/ abandon școlar, atât prin prevenire și corectare cât și prin promovarea accesului egal la învățământ preșcolar, primar și secundar de calitate în județul Hunedoara, prin: măsuri de educație preventivă adresate unui număr de 800 de copii/elevi aflați în situație de risc de părăsire timpurie a școlii, prin metode și instrumente de educație corectiva de tip „A doua șansă” pentru 200 de persoane (care au părăsit timpuriu școala), prin îmbunătățirea compețentelor a 260 cadre didactice care desfășoară activități educative adresate grupurilor cu risc educațional și prin creșterea nivelului de informare/ conștientizare/implicare a comunității locale în ceea ce privește problematica abordată de proiect.

  Unitățile de învățământ sunt încurajate să implementeze diferite proiecte educaționale care stimulează dobândirea competențelor și abilităților de viață în mediul formal și nonformal. Acesta este și scopul proiectelor Erasmus, însă participarea la aceste proiecte nu trebuie să afecteze desfășurarea integrală a programului școlar. În acest sens, pe viitor, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara va monitoriza mai atent procedurile cu privire la respectarea activităților din contractele de finanțare și suplinirea personalului didactic implicat în aceste activități astfel încât procesul de predare-învățare-evaluare să se desfășoare conform orarului școlar.
  Cu privire la posibilul caz de abuz sexual și al postării filmărilor pe Facebook, faptă ce s-a petrecut în afara spațiilor instituției școlare, acesta face obiectul unei plângeri penale și a unei cercetări într-un dosar instrumentat de Poliția Română.
  Informații suplimentare pot fi comunicate în presă după definitivarea cercetărilor administrative derulate de unitățile școlare și după terminarea anchetei de către Poliția Română.
  Referitor la transmiterea petiției la diverse instituții ale statului și în presă, fără să se încerce soluționarea pe cale ierarhică și fără să se aștepte primirea unui răspuns la petiția adresată inspectoratului școlar, nu face decât să aducă prejudicii de imagine elevei la care se face referire în petiție și pune într-o lumină nefavorabilă cele două unități școlare.
  La nivelul unităților de învățământ, prin decizia directorilor, s-au constituit comisiile de analizare a aspectelor sesizate, conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare.

  În concluzie, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara a luat act de faptul că la nivelul municipiului Orăștie au fost semnalate aspecte cu privire la calitatea servicilor educaționale și va face demersurile care se impun, conform legislației în vigoare.
  De asemenea, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, își exprimă pe această cale disponibilitatea la dialog pentru identificarea unor soluții asumate, care să conducă la îmbunătățirea calității serviciilor educaționale furnizate de unitățile de învățământ.

  INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,
  PROF. DR. MARIA ŞTEFĂNIE

 2. Pingback: SCANDAL URIAȘ la Orăștie. Acuzații grave la adresa unor profesori de liceu - Hunedoara Libera

 3. Ce bullshit… Serdean a stricat generatii intregi de oameni. Mi-a fost profesor. La orele lui tipa la noi fara motiv, facea misto-uri gretoase de fete, ne umplea de note mici(toata clasa a luat de 2 ori 2 in aceeasi ora). La final de an negociam cu el cati de 10 sa ne dea ca sa ne iasa media. Cum dracu poate sa zica cineva ca el se implica in ceva bun.
  Mergeam la el la ore doar ca sa nu raman corigent, insa mergeam la alti 2 profesori ca sa raman cu ceva din liceu. Am intrat la liceu cu 9.93 la mate, am avut doar 4-5 la mate tot liceul, m-a calcat in picioare 4 ani, parintii mei au platit o gramada de ore, la bac am luat 10 la mate si am intrat la o fac. buna. Doar eu stiu cat am tras din cauza lui Serdean.
  cum poate cineva sa zica ca el a facut ceva bun

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus