Sunt 13 posturi vacante la Spitalul Județean de Urgență Deva și 3 la Spitalul Municipal "dr. Alexandru Simionescu" din Hunedoara

Care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite

Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, Judeţul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

Secția A.T.I.:

 • asistent medical principal generalist (SSD) – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată;
 • asistent medical principal generalist (PL) – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată;
 • asistent medical generalist (PL) – 2 posturi vacante, pe perioadă nedeterminată;

Secția Ortopedie și Traumatologie:

 • asistent medical generalist debutant (PL) – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată;

Secția Cardiologie:

 • asistent medical generalist debutant (PL) – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată;

Secția Medicină Internă I:

 • asistent medical principal generalist (PL) – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată;

Secția Medicina Internă II:

 • asistent medical generalist debutant (PL) – 5 posturi vacante, pe perioadă nedeterminată;

Secția Oncologie Medicală:

 • asistent medical generalist (PL) – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiții specifice pentru ocuparea postului de asistent medical principal generalist (SSD):

 • diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate,
 • examen pentru obținerea gradului de principal;
 • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. avizat pe amil 2019 și valabil la data concursului;
 • polița de malpraxis;
 • 5 ani vechime ca asistent medical.

Condiții specifice pentru ocuparea postului de asistent medical principal generalist (PL):

 • diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă;
 • examen pentru obținerea gradului de principal;
 • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. avizat pe anul 2019 și valabil la data concursului;
 • polița de malpraxis;
 • 5 ani vechime ca asistent medical

Condiții specifice pentru ocuparea postului de asistent medical generalist (studii postliceale):

 • diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă;
 • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. avizat pe anul 2019 și valabil la data concursului;
 • polița de malpraxis;
 • 6 luni vechime ca asistent medical.

Condiții specifice pentru ocuparea postului de asistent medical generalist debutant (PL):

 • diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă;
 • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. avizai pe anul 2019 și valabil la data concursului;
 • poliță de malpraxis.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 iulie 2019, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 08 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 14 august 2018, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Deva, str. 22 Decembrie nr. 58, telefon: 0254/215.051, interior 133.

 

Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de asistenți medicali generaliști în cadrul Stației de Hemodializă (3 posturi).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de licență în specialitate/diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • diplomă de bacalaureat;
 • 2 posturi de asistent medical generalist:
  • experiență minimum 5 ani ia hemodializă;
 • 1 post de asistent medical generalist:
  • experiență minimum 1 an în profesia de asistent medical generalist.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 iulie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 07 august 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • 09 august 2019, ora 11:00: proba practică.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara, Str. Victoriei, Nr.14, Județul Hunedoara, telefon 0254/713.820, interior 210.

3 răspunsuri

 1. Caută asistente? Niste mincinoși, toate posturile sunt date de mult si acum se da concursul. Niște incompetenți în tot sistemul sanitar.

 2. Mergeți și cereți un punct de vedere conducerii SJU Deva, prin care să spună care sunt adevăratele criterii pentru ocuparea unor posturi de asistent medical generalist. Trebuie să ai pile mari pentru a ocupa un astfel de post. Sunt curioasă ce au de apus. M-ai întrebați dacă pacientul poate avea incredere in personalul medical din punct de vedere al pregătirii acestuia.

 3. 5 posturi de asistent medical debutant la Medicina interna II?!
  “Ghici, ghicitoarea mea….” !!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus