Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștință convocarea Consiliului Local al Municipiului Deva, în ședință ordinară pentru joi, 29 februarie 2024, ora 12:00, în sala mare de ședințe a instituției, prin Dispoziția Primarului nr. 285/2024.

I. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada 01.07.2023 – 31.12.2023;

II. PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Aprobarea repartizării spre închiriere a locuinţelor sociale rămase disponibile în imobilele situate în municipiul Deva, str. Zăvoi, bl.9 și Aleea Streiului nr.24, aflate în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

2. Aprobarea listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor, valabile pentru anul 2024, prezentate de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

3. Aprobarea listei de priorități cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe de necesitate și repartizarea spre închiriere a locuinței de necesitate situată în imobilul din municipiul Deva, str.1 Mai nr.27, cam.222;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

4. Aprobarea actualizării cu rata inflației pentru anul anterior, a chiriei determinată potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în imobilele ANL din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A, str. M. Eminescu, bl.T1 și str. M. Eminescu nr.103, bl.1;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

5. Aprobarea prelungirii duratei unor contracte de locațiune-închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuință socială, locuință tip cameră de cămin și locuință de necesitate, situate în imobilele aflate în administrarea Direcţiei de asistenţă socială Deva din subordinea Consiliului local al municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

6. Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.45/2019 privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, în municipiul Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

7. Aprobarea Diagnozei Sociale, la nivelul municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

8. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.198/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social ”Adăpostul de urgență pe timp de noapte” Deva din cadrul Direcției de asistenţă socială Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

9. Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.196/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare a activităţii de voluntariat din cadrul Direcției de asistență socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului local al municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

10. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social „Servicii de îngrijire personale la domiciliu pentru persoane vârstnice” din cadrul Direcţiei de asistenţă socială Deva, a modelului contractului de acordare a serviciilor sociale și a anexei la contract;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

11. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva, a terenului în suprafață de 21 mp, înscris în CF nr.79905, nr. cadastral 79905, situat în municipiul Deva, str. Nuferilor, în spatele bl.D5, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

12. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 23 mp, înscris în CF nr.66561, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Mihai Eminescu, în spatele bl.G, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

13. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 24,02 mp, înscris în CF nr.63927 proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Mareșal Averescu, nr.1, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

14. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, înscris în C.F. nr.69139, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, strada Nuferilor, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

15. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 23 mp, înscris în CF nr.79822, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Crișului, în fața blocului 51, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

16. Aprobarea suportării de la bugetul local a unor cotizații pentru anul 2024;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

17. Acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Deva în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Aqua Prest Hunedoara” pentru a aproba Actul adițional nr.14/2024 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

18. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.461/2023 privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a serviciului de iluminat public, a modalității de gestiune, a caietului de sarcini și a contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public pe raza unității administrativ-teritoriale municipiul Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

19. Încetarea Contractului de comodat nr.93/03.01.2024, încheiat cu Asociația pentru Promovarea Turismului din Deva și Regiune;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

20. Respingerea plângerii prealabile formulată de către Clej Ioan Emanuel, înregistrată sub nr.5943/18.01.2024;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

21. Aprobarea prelungirii termenului de amplasare a containerelor de colectare îmbrăcăminte și încălțăminte uzată, cu titlu gratuit pe domeniul public a municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

22. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ”Spațiu comercial – desfacere, prezentare și comercializare” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Victor Șuiaga, nr.1B;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

23. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ,,Construire locuință unifamilială, garaj, amenajare teren și împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Prunilor, nr.25C;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

24. Atribuirea denumirii de strada ”Andrei Mureșanu” arterei de circulaţie auto şi pietonală din municipiul Deva, sat aparținător Cristur, delimitată de Șoseaua Hunedoarei şi rezervoarele de apă;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

25. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Locuinţă şi împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Garofiţei, nr.4;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

26. Aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor comerciale din incinta Pieței Agroalimentare Centrale, situată în municipiul Deva, strada Ion Creangă, nr.5, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

27. Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.150/30.03.2023, privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Deva, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România”;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

28. Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.149/2023, privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Deva, acordate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr.350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

29. Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.269/2021 privind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

III. Diverse

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus